Investeeri
LHV kasvuloosse

Märgi LHV aktsiaid
ja anname koos eestimaise kapitali kasvule uue tõuke

Märkimisõigustega kauplemine toimub perioodil 11.–23. september
Aktsiate märkimine toimub perioodil 11.–25. september.

Kui oled muu panga klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt.

LHV aktsiate emissioon

Emissiooni maht

LHV aktsiate emissiooni maht on kuni 2,2 miljonit uut aktsiat. Emissiooni tulemusena suureneb LHV aktsiate arv kuni 28 454 079 aktsiani. Kaasatavat kapitali kasutame eraisikute olemasolevate äride kasvatamiseks ja Danske Banki laenuportfelli ostmiseks. Suuremate investeerimisvõimaluste tekkides on meil ka tulevikus võimalik korraldada aktsiaemissioone.

Aktsiast tulenevad õigused

LHV aktsia nimiväärtus on 1 euro. Kõik LHV aktsiad on lihtaktsiad. Kõikidel senistel ja uutel aktsionäridel on ühesugused kontrolli- ja hääleõigused ning õigused dividendidele. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2019. aasta majandusaastast.

Märkimisõigused

Märkimisõigused anti kõigile LHV Groupi aktsionäridele, kes olid kantud aktsionäride nimekirja 4. septembril Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Märkimisõigused kanti hiljemalt 10. septembril 2019 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole, kus hoiti aktsiaid. Iga 12 omatava aktsia kohta sai aktsionär 1 aktsia märkimisõiguse. Perioodil 11.–23. septembrini on võimalik märkimisõigusi müüa ja juurde osta. Börsil saavad märkimisõigusi soetada ka isikud, kes varem pole LHV Groupi aktsionärid olnud. Märkimisõiguste omanikul on kolm võimalust: kasutada õigusi aktsiate märkimiseks, õigused müüa või mitte midagi teha. Kui märkimisõigused jäävad kasutamata, jääb LHV-l osa kapitali kaasamata, mis ei ole ka olemasolevatele aktsionäridele kasulik. LHV Panga vahendusel on märkimisõiguste kauplemine tasuta.

Märkimishind

LHV aktsia märkimishind on 11,50 eurot. Märkimishind on ligikaudu kahekordne LHV raamatupidamislik väärtus peale emissiooni. Sarnaselt hinnatasemelt oleme teinud ka eelmised LHV aktsiate suunatud emissioonid.

Noteeritud börsil

LHV uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil Balti aktsiate põhinimekirjas. Peale noteerimist on võimalik LHV aktsiaid vabalt osta ja müüa reguleeritud turul. Hetkel on LHV-I üle 6200 aktsionäri ning 50% LHV aktsiatest kuulub investoritele, kelle osalus on LHV-s alla 5%. Lai investorite baas koos uute emiteeritavate aktsiatega annab LHV aktsiale Nasdaq Tallinna börsil suurema likviidsuse.

Läbipaistev aruandlus

LHV Group on eesmärgiks seadnud läbipaistvuse investoritele. Avaliku ettevõttena koostame ja avaldame kvartaliaruandeid ja kuutulemuste ülevaateid, milles anname üksikasjaliku ülevaate LHV äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest. 2019. aastal pälvis LHV parimate investorisuhetega ettevõtte tiitli Nasdaq Tallinna börsil.

Prospekt

Tutvu prospekti ja selle eestikeelse kokkuvõttega.

Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja LHV Groupi kodulehtedel.

Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena.

Loome koos Eesti kapitali

LHV on suurim kodumaine kapitali pakkuja Eestis

Hoiame ligi 5 miljardi euro Eesti inimeste finantsvarasid. LHV Pank on kasvanud suuruselt neljandaks pangaks Eestis ja LHV Varahaldus kasvatab pensionifondide vara, mis on mahu poolest teisel kohal. LHV teenuseid kasutab Eestis üle 300 000 kliendi. Meil töötab Üle 420 inimese ja LHV omanikeks on rohkem kui 6200 Eesti investorit. LHV allutatud võlakirju omab ligikaudu 1000 investorit. LHV on avalik ettevõte 2015. aastast ja valitud ka parimate investorsuhetega ettevõtteks Balti börsidel.

Soovime saada parimaks finantsteenuste pakkujaks Eestis

Oleme uuendusmeelsed ning pakume oma klientidele lihtsaid ja mugavaid finantsteenuseid. Rakendame oma strateegilisi tugevusi – investeerimiskogemust ja ettevõtluskogemust – selleks, et Eesti kapitalil kasvaks kaasaegne ja elujõuline finantsgrupp, kes aitab Eesti ettevõtetel ja inimestel oma raha säästa ja investeerida ning kes on rahvusvaheliselt kaasamõtlevaim partner finantstehnoloogiat arendavatele ettevõtetele. Me määratleme ennast täisteenust pakkuva kohaliku kodupangana. Oleme loonud tänapäevased pangateenused ning keskendume kliendisuhtele, kasutajamugavusele ja kliendikogemusele. Tegutseme ka rahvusvaheliselt, teenindades finantstehnoloogia ettevõtteid. LHV Varahalduse eesmärk on pakkuda fondide osakuomanikele parimat pikaajalist tootlust.

Ainulaadne investeerimisvõimalus

LHV kasvu toetamiseks korraldame aktsiaemissiooni. Kaasatavat kapitali kasutame eraisikute ärimahtude kasvatamiseks ja Danske Banki laenuportfelli ostmiseks. Sügisel lõpule viidava tehingu tulemusena suureneb LHV laenuportfell 40% võrra. Pangandusele seatud reeglite järgi peame iga väljaantud laenu kohta hoidma kindlaksmääratud koguses kapitali.
Meie eesmärk on olla laiapõhjalise investoribaasiga finantskontsern, mis teenib Eesti ühiskonna huve ja aitab kaasa kohaliku kapitali arengule. LHV Pangas hoiustavad ja siit võtavad laenu Eesti inimesed ja ettevõtted. Lisaks pakume pangateenuseid ettevõtetele, kelle eesmärgiks olenemata tegutsemiskohast on tehnoloogiliste uuenduste kaudu finantsteenuste kiiruse, mugavuse ja kättesaadavuse suurendamine. LHV Varahaldus haldab Eesti inimeste pikaajalisi pensioniinvesteeringuid, investeerides fondide vara aktiivselt kohalikesse ettevõtetesse. Avaliku ettevõttena on LHV investoritel võimalik sellest tegevusest ja loodud väärtusest osa saada.

LHV aktsiate märkimine

Märkimine

Aktsiate märkimine algab 11. septembril 2019 kell 10.00 ja lõpeb 25. septembril 2019 kell 16.00. LHV aktsiate märkimine Eestis on avalik ning võimalik kõikide pankade vahendusel. Soovi korral võib märkida rohkem aktsiaid, kui on kontol märkimisõigusi. Sellisel juhul jaotatakse nende vahel eesõigusi omanud investorite poolt mitte märgitud aktsiad. LHV Pangas on aktsiate märkimiseks vajaliklisaks pangakontole ka investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto olemasolu. Lepingu saad sõlmida ja konto avada vajaduse korral internetipangas. Märkimise hetkel peab Su pangakontol olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni. LHV aktsiate märkimine ja hoidmine on LHV Pangas tasuta.

Jaotamine

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 26. septembril 2019 või sellele lähedasel ajal. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastava isiku eesõigus aktsiate märkimiseks. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv).

Täpsemad jaotuspõhimõtted avaldatakse prospektis.

Noteerimine

Aktsiad plaanitakse emiteerida 30. septembril või sellele lähedal kuupäeval. Uute aktsiate esimene kauplemispäev on eelduslikult 14. oktoobril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval.

LHV Groupi uute aktsiate avalik märkimine toimub ajavahemikul 11.09.2019.–25.09.2019. Aktsiate märkimiseks on vajalik investeerimisteenuste lepingu, Balti väärtpaberikonto ja ettevõtete puhul LEI-koodi olemasolu. LHV aktsiaid saab märkida kõigi pankade kaudu, kes on Balti väärtpaberikonto haldurid: LHV Pank, Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, Tallinna Äripank, Citadele banka.

Märkimisavalduse esitamiseks saab kasutada kontohalduri võimaldatavaid kanaleid, lihtsaim on aktsiaid märkida internetipangas.

LHV Pangas on LHV aktsiate hoidmine ja märkimine tasuta.

Täpsem info prospektist.

Aktsiaemissioon on avalik ja suunatud eelkõige olemasolevale aktsionärile. Avalikus pakkumises saavad aktsiaid saavad märkida kõik Eesti eraisikud ja ettevõtted, kuid aktsiaid jaotatakse vaid märkimisõiguste omanikele. Uutel investoritel on võimalik soovi korral märkimisõigus börsilt osta.

Täpsem info prospektist.

Olemasolev aktsionär sai 1 märkimisõiguse iga 12 aktsia eest, mis olid tema väärtpaberikontol 04.09.2019 päeva lõpu seisuga. Murdarvulised osad ümardati lähima täisarvuni. Vähem kui 12 aktsia puhul sai investor 1 märkimisõiguse.

Täpsem info prospektist.

Jah, märkimisõigused noteeritakse perioodil 11.09 kuni 23.09 Tallinna börsil ning need on vabalt kaubeldavad. Märkimisõiguse ostmiseks on vajalik väärtpaberikonto ja ettevõtete puhul LEI-kood.

Emissioonil ei ole kehtestatud märkimisele piirsummasid. Kõige vähem saab märkida ühe aktsia, kuid märkida ei saa rohkem kui emissiooni maht ehk 2 200 000 aktsiat.

Täpsem info prospektist.

Ülemärkimise korral rahuldatakse esmalt märkimisõigustega tagatud märkimiskorraldused. Ülejäänud aktsiad jaotatakse proportsionaalselt alles jäänud märkimiskorralduste suuruse järgi. Ilma ühtegi märkimisõigust omamata esitatud korraldused tühistatakse. Emissiooni tulemused selguvad eelduslikult 26. septembril ning aktsiad kantakse aktsionäride kontole eelduslikult 30. septembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Täpsem info prospektist.

Kui soovid sõlmida investeerimisteenuste lepingu LHV Pangas, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst INFO JA SEADED > „Lepingud“ ja sõlmi leping investeerimistehingute teostamiseks.

Kui sul puudub Balti väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst INFO JA SEADED > „Lepingud“ ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.

LHV Pangas on investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto lepingu sõlmimine tasuta. Balti väärtpaberite hoidmise eest me samuti tasu ei võta.

Lisainfo saamiseks vaata lehele investor.lhv.ee või tutvu prospektiga, mis on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja LHV Groupi kodulehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja investor.lhv.ee.

Märgi LHV aktsiaid
ja anname koos eestimaise kapitali kasvule uue tõuke

Märkimisõigustega kauplemine toimub perioodil 11.–23. september
Aktsiate märkimine toimub perioodil 11.–25. september.

Kui oled muu panga klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam, mitte prospekt EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses. Investorid ei peaks tegema AS-i LHV Group aktsiate märkimise otsust käesoleva teabe põhjal, vaid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma Eesti Finantsinspektsiooni registreeritud prospektis sisalduva infoga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja investor.lhv.ee. Finantsinspektsiooni poolt prospekti registreerimine ei ole käsitletav pakutavate väärtpaberite soovitamisena. Aktsiad pakutakse avalikult üksnes Eestis.