Üldkoosolekud

11.04.2018

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 11. aprillil 2018. aastal algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 04. aprill 2018. aastal, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 09. aprill 2018. aastal kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 14. märtsi 2018. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2017. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
 2. 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2017. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 14 500 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 980 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 16 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill 2018. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2018. aastal.
 3. Ülevaade 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 4. Ülevaade ärikeskkonnast
  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.
 5. Audiitori nimetamine 2018 - 2019. aasta majandusaastaks
  Nimetada 2018 - 2019. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2017. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2017. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 09. aprill 2018. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. märts 2018. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 09. aprill 2018. aasta kell 23:59.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

29.03.2017

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 29. märtsil 2017. a algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 22. märts 2017. a kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 27. märts 2017. a kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 22. veebruari 2017. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2016. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
 2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine
  Täpsustada dividendipoliitika sõnastust ja kinnitada dividendipoliitika uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.
 3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2016. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 17 815 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 891 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta.
  Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10 (kümme) börsipäeva peale üldkoosoleku toimumist s.o 12. aprillil kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele hiljemalt 14. aprillil 2017. a.
 4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
  Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.
 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
  Suurendada etteulatuvalt järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks Grupi ja Grupi tütarühingute juhtide ja töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust isikutele, kellele kohaldub 100%-i piirmäär (eelkõige LHV Panga ja LHV Varahalduse juhid ja nendega võrdsustatud isikud) vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.
 7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
  Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, dividendipoliitika, Grupi 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2016. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, põhikirja ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 27. märts 2017. a kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. märts 2017. a kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 27. märts 2017. a kell 23:59.

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

20.04.2016

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 20. aprillil 2016.a. algusega kell 13:00 (Tallinna aeg), Swissôtel konverentsisaalis nimega „Ballroom 3“ (Tornimäe 3, 10145 Tallinn, 6. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Registreerimisega samaaegselt pakutakse ka lõunasööki.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 13. aprill 2016.a. kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus).

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 17. aprill 2016.a. kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus’e (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 16. märtsi 2016.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2015.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2015.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  2015.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 13 706 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 685 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13 021 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 3. Ülevaade 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 4. Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas

  4.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali tingimuslikult kuni 2 000 000 euro võrra kuni 2 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel, mille tulemusena on Grupi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 25 356 005 eurot, järgmistel tingimustel:

  1. aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk – aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas;
  2. aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks õigustatud isikute ring – uute aktsiate suhtes korraldatakse avalik pakkumine;
  3. aktsia väljalaskehind – ühe lihtaktsia fikseeritud hind on 6,95 eurot, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 5,95 eurot ülekurss;
  4. märkimisõiguse kasutamise aeg – kavandatav märkimisõiguse kasutamise aeg on 02.05.2016 – 16.05.2016, kuid sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel õigus märkimisõiguse kasutamise aega muuta, pikendada või lühendada;
  5. aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise otsustab juhatus kooskõlas üldkoosoleku otsusega;
  6. uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
  7. välistada Grupi aktsionäride märkimise eesõigus Grupi aktsiakapitali suurendamisel kooskõlas käesoleva otsusega.

  4.2. Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine ning kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas, kusjuures Grupi aktsiad võib noteerida ka juhul, kui avalik pakkumine ebaõnnestub või tühistatakse tervikuna või osaliselt.

 5. Dividendipoliitika heakskiitmine

  Kiita heaks Grupi dividendipoliitika üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2015. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2015. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, dividendipoliitika ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 17. aprill 2016 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05. aprill 2016.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17. aprill 2016 kell 23:59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

29.04.2015

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 29. aprillil 2015.a. algusega kell 13:00 (GMT+2), Swissôtel konverentsisaalis Tornimäe II (Tornimäe 3, 10145 Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:15 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 22. aprill 2015.a. kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 25. aprill 2015.a. kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus’e (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile.

Vastavalt Grupi nõukogu 01. aprilli 2015.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

 1. 2013.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  21.05.2014.a otsustas Grupi üldkoosolek katta 2013.a. majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist summas 4 237 tuhat eurot eelmiste perioodide kahjum ning dividende mitte maksta. Käesolevaga kanda reservkapitali 212 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 4 025 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 2. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2014.a. majandusaasta aruanne.

 3. 2014.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  2014.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 9 203 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 460 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 8 743 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 4. Ülevaade 2015.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2015.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 5. Audiitori nimetamine 2015.-2017.a. majandusaastaks

  Nimetada 2015.-2017.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

 6. Nõukogu liikme tagasikutsumine

  Kutsuda nõukogust tagasi Hannes Tamjärv (isikukood 36104010372) alates käesoleva otsuse kuupäevast.

 7. Nõukogu liikme valimine

  Valida uueks nõukogu liikmeks Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse kuupäevast kuni tähtajani 21.05.2017.a.

 8. Aktsiaoptsiooniprogramm

  Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm ja anda Grupi nõukogule nõusolek Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

 9. Ülevaade 2014.a. aktsiaoptsiooniprogrammist

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014. aasta aktsiaoptsiooniprogrammist.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Grupi 2014. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu 2014. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, aktsiaoptsiooniprogrammi ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 17. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 17:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 25. aprill 2015 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. aprill 2015.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25. aprill 2015 kell 23:59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

21.05.2014

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 21. mail 2014.a. algusega kell 13:00 (GMT+2), Swissôtel konverentsisaalis Tornimäe II (Tornimäe 3, 10145 Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 13:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 14. mai 2014.a. kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 17. mai 2014.a. kell 23:59.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile.

Vastavalt Grupi nõukogu 30. aprilli 2014.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

 1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2013.a. majandusaasta aruanne.

 2. 2013.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  Katta 2013.a. majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist summas 4 237 tuhat eurot eelmiste perioodide kahjum. Dividende mitte maksta.

 3. Ülevaade 2014.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 4. Ülevaade 2014.a. ühingujuhtimise arengutest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014.a. ühingujuhtimise arengutest.

 5. Põhikirja muutmine

  Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

 6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

  Kutsuda nõukogust tagasi:

  • Andres Viisemann
  • Tiina Mõis
  • Hannes Tamjärv
  • Heldur Meerits
  • Raivo Hein
  • Tauno Tats
 7. Nõukogu liikmete valimine

  Valida nõukogu liikmeteks:

  • Rain Lõhmus
  • Andres Viisemann
  • Tiina Mõis
  • Hannes Tamjärv
  • Heldur Meerits
  • Raivo Hein
  • Tauno Tats
 8. Nõukogu liikmete töö tasustamine

  Määrata nõukogu liikmetele tasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.

 9. Aktsiaoptsiooniprogramm

  Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm ja anda Grupi juhatusele nõusolek Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks alljärgnevatel tingimustel:

  • Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi eesmärgiks on Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate motiveerimine, tagamaks Grupi ja selle kontserni kuuluvate äriühingute juhtimise järjepidevus ja majandustulemuste parendamine.
  • Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikute täpse nimekirja määrab ning detailsed tingimused ja dokumendid kehtestab Grupi nõukogu lähtudes käesolevatest tingimustest.
  • Aktsiaoptsioonid väljastatakse kolmeaastaseks perioodiks.
  • Aktsiaoptsioone väljastatakse kogusummas 654 000 eurot.
  • Aktsiaoptsioonide hinnastamisel kasutatakse Black-Scholes mudelit, mille sisenditena kasutatakse optsiooni alusvara turuhinda 3,5 eurot aktsia kohta, volatiilsust 20%, riskivaba intressimäära 1% ja aktsiate ostuhinda 2 eurot aktsia kohta. Aktsiaoptsiooni hinnaks on 1,575353 eurot aktsia eest.
  • Aktsiaoptsioonid väljastatakse kokku 415 145 aktsiale.
  • Aktsiaoptsioonide väljastamise hetkel on Grupil 19 202 669 aktsiat. Lisanduvad 415 145 aktsiat suurendavad tinglikult aktsiate arvu 19 617 814 aktsiani, mis tähendab aktsionäride osaluse vähenemist 2,12% võrra.
  • Aktsiaoptsiooniprogrammis osaleval õigustatud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone vahetada, võõrandada, pantida ega koormata.
  • Aktsiaoptsioonid on päritavad.
  • Aktsiaoptsioonileping kaotab kehtivuse töölepingu ennetähtaegsel lõpetamisel töötaja algatusel, milles saab teha erandeid Grupi nõukogu, ja töölepingu erakorralisel ülesütlemisel tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel vastavalt töölepingu seadusele § 88.
  • Vastavalt KrAS § 572 lõikele 7 saab Grupi nõukogu vähendada väljastatud aktsiaoptsioonide arvu või aktsiaoptsioonid tühistada, kui:
   • ettevõtte üldised majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud;
   • ettevõtte juhatuse liige või töötaja ei täida enam tulemuskriteeriume;
   • ettevõte ei täida enam usaldatavusnormatiive või ettevõtte riskid ei ole adekvaatselt kaetud omavahenditega või
   • tulemustasu määramisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.
 10. Aktsiakapitali suurendamine

10.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:

 • Grupi aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on lisaraha 14 700 000 eurot kaasamine Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks.
 • Aktsiakapitali suurendatakse 3 500 000 euro võrra 19 202 669 eurolt 22 702 669 euroni täiendavate rahaliste sissemaksetega, lastes välja 3 500 000 uut aktsiat, võttes täiendavalt arvesse käesoleva kutse punktis 10.2. sätestatud tingimusi.
 • Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Emiteeritavate aktsiate nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta ja märkimishinnaks on 4,2 eurot aktsia kohta, st ülekursi suurus on 3,2 eurot aktsia kohta.
 • Aktsiaid on õigus märkida perioodil 9. juuni 2014.a. kuni 16. juuni 2014.a. kell 12:00. Olemasolevatel aktsionäridel on aktsiate märkimise eesõigus kuni 16. juuni 2014.a. kell 12:00. Aktsiate eest tuleb tasuda hiljemalt 19. juuni 2014.a. kell 12:00 Grupi kontole EE677700771000205956.
 • Juhul, kui kõiki uusi aktsiaid ei märgita, anda Grupi juhatusele õigus 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud.

10.2. Aktsiakapitali tingimuslik suurus:

 • 20. novembri 2012 üldkoosoleku otsusega lasti välja allutatud vahetusvõlakirju ja sellega seoses suurendati tingimuslikku aktsiakapitali 1 500 000 euro võrra summani 20 081 638 eurot.
 • 06. juuni 2013 üldkoosoleku otsusega suurendati Grupi aktsiakapitali 187 693 euro võrra summani 18 769 331 eurot. Täiendavalt konverteeriti 433 338 euro väärtuses tingimuslikku kapitali, mille tulemusena suurenes Grupi aktsiakapital summani 19 202 669 eurot ja tingimuslik kapital summani 20 269 331 eurot.
 • Peale käesoleva kutse punktis 11.1 sätestatud Grupi aktsiakapitali suurendamist võib Grupi aktsiakapital ja tingimuslik kapital võimaliku konverteerimise ja uute aktsiate märkimise tulemusel muutuda vastavalt Grupi juhatuse otsustele.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Grupi 2013. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu 2013. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, põhikirja projektiga ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 17. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 17:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 17. mai 2014 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05. mai 2014.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17. mai 2014 kell 23:59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige