Juhtimine

AS LHV Group on suurim kodumaine finantsgrupp ja kapitali pakkuja Eestis

AS-i LHV Group peamisteks tütarettevõteteks on AS LHV Pank ja AS LHV Varahaldus. LHV on loodud 1999. aastal pikaajalise investeerimis- ja ettevõtluskogemusega inimeste poolt. LHV-s töötab üle 350 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 124 000 kliendi ja LHV pensionifondidel on üle 180 000 kliendi.

AS-i LHV Group ärimahud ja majandustulemused

mln eurot20122013201420152016
Hoiuste maht279352457617777
Laenude maht106207316410538
Fondide maht252374504570974
Puhas intressitulu6,111,820,323,230,0
Puhas teenustasutulu6,49,412,814,719,2
Puhas finantstulu0,82,70,50,41,3
Puhastulud13,324,033,638,350,5
Kulud14,016,721,724,128,9
Ärikasum-0,77,311,914,321,6
Laenuprovisjonid1,12,92,61,41,5
Tulumaksukulu0,00,1-0,40,30,3
Kasum lõpetatud tegevustelt0,00,00,02,20,0
Kasum-1,84,39,714,819,9
Emaettevõtte kasumiosa-1,84,29,213,717,8

Strateegiasuunad

LHV missioon on aidata luua Eesti kapitali. LHV visioon on Eesti, kus inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda, ette võtta ja tulevikku investeerida.

LHV väärtused on: lihtne, toetav, tulemuslik.

LHV pikaajalised eesmärgid

 • Olla parim finantsteenuste pakkuja finantsvara koguvatele ja investeerivatele eraisikutele ning finantseerimist vajavatele ettevõtetele.
 • Olla atraktiivne ja tunnustatud tööandja, kes pakub arengut, eneseteostust
 ja kasvu.
 • Teha oma äri nii, et kaasatud omakapitali aastane tootlus ulatuks 20%-ni.
 • Saada Eesti kõige väärtuslikumaks börsiettevõtteks.

LHV on parim koht, kus oma raha hoida ja kasvatada

LHV keskendub ettevõtliku meelelaadiga aktiivsetele ja iseseisvatele klientidele. Eraklientidele pakub LHV peamiselt raha hoidmise ja kasvatamise teenuseid. Äriklientidele pakub LHV paindlikku ja sobivat finantseerimist ning igapäevaste rahaasjade korraldamist.

LHV tooted ja teenused on lihtsad, läbipaistvad ning asjakohased. Kliendisuhtlus käib peamiselt läbi kaasaegsete elektrooniliste suhtluskanalite. Kokkuhoitud kulud jõuavad LHV klientideni läbi igapäevaste teenuste taskukohaste hindade.

Partnerlus on LHV äri kasvatamise keskne viis. Uued algatused saavad kiiremini ja edukamalt elluviidud siis, kui osapooltel on samad huvid ja teineteise pikaajaline tugi. LHV on börsil noteeritud ettevõte. LHV soovib, et võimalikult paljud kliendid ja partnerid oleksid LHV omanikeks ja investoriteks ning saaksid osa ühise äri ehitamisest.

Aktsionärid

AS-il LHV Group on 25 767 342 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 1 euro. 31.12.2017 seisuga oli AS-il LHV Group 5281 aktsionäri. 51,13% aktsiatest kuulus nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omav aktsionär on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud 25,13%.

Aktsionäride jaotus seisuga 31.12.2017

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 0004 72889,53%1 067 3384,14%
1 001 – 10 0004398,31%1 220 5574,74%
10 001 – 100 000841,59%3 184 78612,36%
100 001 – 1 000 000250,47%9 513 19536,92%
üle 1 000 00050,09%10 781 46641,84%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted5 27799,92%25 687 00699,69%
Finantsinstitutsioonid10,02%64 8190,25%
Mittetulundusühingud20,04%1 1020,00%
Kindlustusseltsid10,02%14 4150,06%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 31.12.2017

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
3 357 92013,03%AS Lõhmus Holdings
2 538 3679,85%Rain Lõhmus
2 079 3448,07%Viisemann Investments AG
1 595 6206,19%Ambient Sound Investments OÜ
1 210 2154,70%Krenno OÜ
999 4563,88%AS Genteel
951 9783,69%AS AMALFI
722 2972,80%Kristobal OÜ
653 1652,53%SIA KRUGMANS
589 1772,29%Bonaares OÜ

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.

Nõukogu

Rain Lõhmus
Nõukogu esimees

Juhatus

Komiteed

Auditikomitee

Auditikomitee on eelkõige nõukogule nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja siseauditi, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget.

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida

 • rahandusinformatsiooni töötlemist ulatuses, mis on vajalik kvartaalsete aruannete ning aastaaruande koostamiseks,
 • riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust,
 • raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning
 • audiitorettevõtja ja seda seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustus on teha nõukogule ettepanekud ja anda soovitusi

 • audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning
 • vastavuseks õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

Töötasukomitee

Töötasukomitee ülesandeks on hinnata tasustamise põhimõtete rakendamist LHV konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes ning tasustamisega seotud otsuste mõju riskijuhtimise, omavahendite ja likviidsuse kohta sätestatud nõuete täitmisele. Töötasukomiteesse kuuluvad vähemalt kolm AS-i LHV Pank nõukogu liiget.

Töötasukomitee

 • teostab järelevalvet LHV konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise üle,
 • hindab vähemalt üks kord aastas tasustamise põhimõtete rakendamist ja teeb vajaduse korral ettepaneku tasustamise põhimõtete ajakohastamiseks ning
 • valmistab nõukogule ette tasustamisalased otsuse projektid.

Madis Toomsalu
Töötasukomitee esimees

Riski ja kapitali komitee

Riski ja kapitali komitee jälgib riskijuhtimise poliitika ja kapitali juhtimise poliitika rakendamist LHV konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes. Riski ja kapitali komitee vaatab üle regulaarsed riskiaruanded, sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessid ja kapitaliplaanid. Riski ja kapitali komiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget, seal hulgas nõukogu esimees.

Riski ja kapitali komitee pädevusse kuulub

 • nõukogu ja juhatuse nõustamine riskijuhtimise põhimõtete ja riskitaluvuse alal,
 • järelevalve riskijuhtimise põhimõtete rakendamise üle juhatuse poolt vastavalt nõukogu juhistele,
 • klientidele kehtestatud tasudes ärimudeli ja riskijuhtimise põhimõtete arvestamise kontrollimine ja puuduste korral paranduskava esitamine nõukogule,
 • tasustamise põhimõtetes riski, kapitali, likviidsuse ning tulude tõenäosuse ja ajastamise arvestamise kontrollimine.

Rain Lõhmus
Riski ja kapitali komitee esimees

Audiitor

2015. aastal korraldas juhatus koos auditikomiteega konkursi audiitori valimiseks. Konkursi raames kohtuti ja küsiti pakkumisi neljalt suuremalt rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõttelt. Konkursi tulemusena valiti välja AS  PricewaterhouseCoopers, kes nimetati 29.04.2015 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul ettevõtte audiitoriks ja kellega sõlmiti kolmeaastane leping 2015.–2017. aasta majandusaasta auditeerimiseks.