Juhtimine

AS LHV Group on suurim kodumaine finantsgrupp ja kapitali pakkuja Eestis

AS-i LHV Group peamisteks tütarettevõteteks on AS LHV Pank ja AS LHV Varahaldus. LHV on loodud 1999. aastal pikaajalise investeerimis- ja ettevõtluskogemusega inimeste poolt. LHV-s töötab üle 380 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 151 000 kliendi ja LHV pensionifondidel on üle 178 000 kliendi.

Strateegiasuunad

LHV missioon on aidata luua Eesti kapitali. LHV visioon on Eesti, kus inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda, ette võtta ja tulevikku investeerida.

LHV väärtused on: lihtne, toetav, tulemuslik.

LHV pikaajalised eesmärgid

 • Olla parim finantsteenuste pakkuja finantsvara koguvatele ja investeerivatele eraisikutele ning finantseerimist vajavatele ettevõtetele.
 • Olla atraktiivne ja tunnustatud tööandja, kes pakub arengut, eneseteostust ja kasvu.
 • Teha oma äri nii, et kaasatud omakapitali aastane tootlus ulatuks 20%-ni maksude-eelselt kasumilt.
 • Olla kõige kaasamõtlevam finantsteenuste pakkuja rahvusvahelistele finantsvahendajatele.
 • Saada Eesti kõige väärtuslikumaks börsiettevõtteks.

LHV on parim koht, kus oma raha hoida ja kasvatada

LHV keskendub ettevõtliku meelelaadiga aktiivsetele ja iseseisvatele klientidele. Eraklientidele pakub LHV peamiselt raha hoidmise ja kasvatamise teenuseid. Äriklientidele pakub LHV paindlikku ja sobivat finantseerimist ning igapäevaste rahaasjade korraldamist.

LHV tooted ja teenused on lihtsad, läbipaistvad ning asjakohased. Kliendisuhtlus käib peamiselt läbi kaasaegsete elektrooniliste suhtluskanalite. Kokkuhoitud kulud jõuavad LHV klientideni läbi igapäevaste teenuste taskukohaste hindade.

Partnerlus on LHV äri kasvatamise keskne viis. Uued algatused saavad kiiremini ja edukamalt elluviidud siis, kui osapooltel on samad huvid ja teineteise pikaajaline tugi. LHV on börsil noteeritud ettevõte. LHV soovib, et võimalikult paljud kliendid ja partnerid oleksid LHV omanikeks ja investoriteks ning saaksid osa ühise äri ehitamisest.

Aktsionärid

AS-il LHV Group on 30.04.2019 seisuga 26 016 485 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 1 euro, ning 5 988 aktsionäri. 50,37% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omav aktsionär on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades 24,90% aktsiakapitalist.

Aktsionäride jaotus seisuga 30.04.2019

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 0005 37389,73%1 147 9574,41%
1 001 – 10 0004938,23%1 387 8965,33%
10 001 – 100 000911,52%3 305 13812,70%
100 001 – 1 000 000260,43%9 362 02835,98%
üle 1 000 00050,08%10 813 46641,56%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted5 98499,93%25 951 82299,75%
Finantsinstitutsioonid10,02%46 6860,18%
Mittetulundusühingud20,03%1 1020,00%
Kindlustusseltsid10,02%16 8750,06%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 30.04.2019

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
3 357 92012,91%AS Lõhmus Holdings
2 538 3679,76%Rain Lõhmus
2 111 3448,12%Viisemann Investments AG
1 595 6206,13%Ambient Sound Investments OÜ
1 210 2154,65%Krenno OÜ
999 4563,84%AS Genteel
951 9783,66%AS AMALFI
722 2972,78%Kristobal OÜ
636 2602,45%SIA KRUGMANS
589 1772,26%Bonaares OÜ

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.

Nõukogu

Rain Lõhmus
Nõukogu esimees

Juhatus

Komiteed

Auditikomitee

Auditikomitee on eelkõige nõukogule nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja siseauditi, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget.

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida

 • rahandusinformatsiooni töötlemist ulatuses, mis on vajalik kvartaalsete aruannete ning aastaaruande koostamiseks,
 • riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust,
 • raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning
 • audiitorettevõtja ja seda seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustus on teha nõukogule ettepanekud ja anda soovitusi

 • audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning
 • vastavuseks õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

Töötasukomitee

Töötasukomitee ülesandeks on hinnata tasustamise põhimõtete rakendamist LHV konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes ning tasustamisega seotud otsuste mõju riskijuhtimise, omavahendite ja likviidsuse kohta sätestatud nõuete täitmisele. Töötasukomiteesse kuuluvad vähemalt kolm AS-i LHV Pank nõukogu liiget.

Töötasukomitee

 • teostab järelevalvet LHV konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise üle,
 • hindab vähemalt üks kord aastas tasustamise põhimõtete rakendamist ja teeb vajaduse korral ettepaneku tasustamise põhimõtete ajakohastamiseks ning
 • valmistab nõukogule ette tasustamisalased otsuse projektid.

Madis Toomsalu
Töötasukomitee esimees

Riski ja kapitali komitee

Riski ja kapitali komitee jälgib riskijuhtimise poliitika ja kapitali juhtimise poliitika rakendamist LHV konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes. Riski ja kapitali komitee vaatab üle regulaarsed riskiaruanded, sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessid ja kapitaliplaanid. Riski ja kapitali komiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget, seal hulgas nõukogu esimees.

Riski ja kapitali komitee pädevusse kuulub

 • nõukogu ja juhatuse nõustamine riskijuhtimise põhimõtete ja riskitaluvuse alal,
 • järelevalve riskijuhtimise põhimõtete rakendamise üle juhatuse poolt vastavalt nõukogu juhistele,
 • klientidele kehtestatud tasudes ärimudeli ja riskijuhtimise põhimõtete arvestamise kontrollimine ja puuduste korral paranduskava esitamine nõukogule,
 • tasustamise põhimõtetes riski, kapitali, likviidsuse ning tulude tõenäosuse ja ajastamise arvestamise kontrollimine.

Rain Lõhmus
Riski ja kapitali komitee esimees

Audiitor

2017. aasta novembris korraldas juhatus koos auditikomiteega konkursi audiitori valimiseks. Konkursi raames kohtuti ja küsiti pakkumisi neljalt suuremalt rahvusvaheliselt tunnustatud audiitorbüroolt. Konkursi tulemusena valiti välja AS PricewaterhouseCoopers, kes nimetati 11.04.2018 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul ettevõtte audiitoriks ja kellega sõlmiti leping 2018.–2019. aasta majandusaasta auditeerimiseks.