Juhtimine

Nõukogu

Nõukogu on LHV juhtimisorgan, mis planeerib grupi tegevust ja korraldab LHV juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve.

Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek, arvestades muuhulgas nõukogu tööülesandeid, osalemist nõukogu koosolekutel ja tegevuses. Nõukogu liikmetele makstav tasu on 1500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi nõukogu liikme ametiülesannete täitmise eest ei ole kehtestatud. Nõukogu liikme Andres Viisemanni puhul rakendab LHV pikaajalist tulemustasude maksmise programmi ehk optsiooniprogrammi tulenevalt tema tegutsemisest LHV tütarettevõtte AS LHV Varahaldus pensionifondide juhina.

2022. aastal ei ole sõlmitud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid, samuti ei ole selliseid kehtivaid lepinguid varasematest perioodidest.

Rain Lõhmus
Nõukogu esimees

Rain Lõhmus
Nõukogu esimees

Juhatus

Juhatus on LHV juhtimisorgan, mis esindab ja juhib LHV-d. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama LHV nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus teeb LHV juhtimiseks vajalikke toiminguid, võtab vastu selleks vajalikke juhtimisotsuseid ning korraldab LHV igapäevast majandustegevust.

Juhatus juhib LHV-d vajaliku hoolsuse ja efektiivsusega eesmärgiga suurendada ettevõtte väärtust. Juhtimine toimub vastavalt headele finants- ja äritavadele võimalikult jätkusuutlikul moel.

Juhatus täidab kõiki seadusest, LHV põhikirjast ja LHV sisekordadest tulenevaid kohustusi, sealhulgas kuid mitte ainult:

 • vastutab LHV nõukogu poolt vastu võetud strateegiate rakendamise eest,
 • võtab aktiivselt osa LHV majandustegevusest, tegutseb majanduslikult kõige otstarbekamal viisil ning võtab vastu otsuseid mõistlikel ja hästi informeeritud alustel,
 • valmistab ette üldkoosolekul arutamisele tulevad küsimused, koostab vastavad materjalid ning otsuste eelnõud ja vajalikud projektid ning tagab üldkoosoleku otsuste täitmise,
 • julgustab ja soodustab LHV-s lahtiseid ja kriitilisi arutelusid ning tagab, et erinevad arvamused saaksid kajastatud otsustusprotsessi käigus.

Juhatuse tasustamise põhimõtete ja töötasude üle on otsustamisõigus nõukogul. Töötasukomitee vaatab kord aastas üle juhatuse tasustamise alused. Juhatuse tegevuse hindamisel võtab Töötasukomitee eelkõige arvesse konkreetse juhatuse liikme tööülesandeid, tema tegevust, samuti LHV majanduslikku olukorda, äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi võrdluses samasse majandussektorisse kuuluvate äriühingute samade näitajatega.

Juhatuse esimehele Madis Toomsalule maksti LHV Groupiga sõlmitud juhatuse liikme lepingu kohaselt 2022. aasta jaanuaris põhitasu 13 000 eurot kuus ja alates veebruarist 2022 põhitasu 16 000 eurot kuus, s.t 2022. aastal kokku 189 000 eurot. Juhatuse liikmetele Meelis Paakspuule, Martti Singile ja Jüri Heerole maksti LHV Groupi tütarettevõtjaga LHV Pank sõlmitud juhatuse liikme lepingu kohaselt 2022. aasta jaanuaris põhitasu 10 000 eurot kuus ja alates veebruarist 2022 põhitasu 13 000 eurot kuus, s.t. igaühele 153 000 eurot aastas.

2022. aastal ei ole sõlmitud LHV ja juhatuse esimehe Madis Toomsalu, juhatuse liikmete Meelis Paakspuu, Martti Singi ja Jüri Heero ega nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid, samuti ei ole selliseid kehtivaid lepinguid varasematest perioodidest.

Madis Toomsalu
Juhatuse esimees

Madis Toomsalu
Juhatuse esimees

Komiteed

Auditikomitee

Auditikomitee on eelkõige nõukogule nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja siseauditi, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget. Auditikomiteesse valitakse isikud, kes on LHV konsolideerimisgruppi kuuluvatest ettevõtetest piisavalt sõltumatud, et oma rolli tõhusalt täita ja kellest vähemalt kaks liiget on raamatupidamis-, rahandus- või õiguseksperdid. LHV konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte töötaja, juhatuse liige, siseaudiitor, prokurist või auditeerimisteenuse pakkuja ei tohi olla auditikomitee liikmeks. Auditikomitee esimehele makstakse 1 000 eurot ning komitee liikmele makstakse 500 eurot iga osaletud komitee koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi ei ole kehtestatud.

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida

 • rahandusinformatsiooni töötlemist ulatuses, mis on vajalik kvartaalsete aruannete ning aastaaruande koostamiseks,
 • riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust,
 • raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning
 • audiitorettevõtja ja seda seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustus on teha nõukogule ettepanekud ja anda soovitusi

 • audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning
 • vastavuseks õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

Verner Uibo
Auditikomitee esimees

Verner Uibo
Auditikomitee esimees

Töötasukomitee

Töötasukomitee ülesandeks on hinnata tasustamise põhimõtete rakendamist LHV konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes ning tasustamisega seotud otsuste mõju riskijuhtimise, omavahendite ja likviidsuse kohta sätestatud nõuete täitmisele. Töötasukomitee koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes valitakse LHV Panga nõukogu liikmete hulgast. Töötasukomiteesse valitakse isikud, kes omavad piisavalt asjakohaseid teadmisi, asjatundlikkust ja töökogemust tasustamispoliitika ja -tavade, riskijuhtimise ja kontrollitegevuse valdkonnas. Töötasukomitee esimehele makstakse 1 000 eurot ning komitee liikmele makstakse 500 eurot iga osaletud komitee koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi ei ole kehtestatud.

Töötasukomitee

 • teostab järelevalvet LHV konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise üle,
 • hindab vähemalt üks kord aastas tasustamise põhimõtete rakendamist ja teeb vajaduse korral ettepaneku tasustamise põhimõtete ajakohastamiseks ning
 • valmistab nõukogule ette tasustamisalased otsuse projektid.

Tiina Mõis
Töötasukomitee esimees

Tiina Mõis
Töötasukomitee esimees

Riski ja kapitali komitee

Nii LHV Groupi kui ka LHV Panga tasemel on moodustatud riski ja kapitali komiteed (edaspidi ühiselt riski ja kapitali komitee), mille ülesandeks on jälgida riskijuhtimise poliitika ja kapitali juhtimise poliitika rakendamist vastavalt LHV Groupi konsolideerimisgrupi tasemel ning LHV Panga tasemel. Riski ja kapitali komitee vaatab üle regulaarsed riskiraportid, kapitali adekvaatsuse tagamise protsessid, kapitaliplaanid ja suurimad kõrgendatud krediidiriskiga kliendid. Riski ja kapitali komiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget, kes valitakse vastavalt LHV Groupi ja LHV Panga nõukogu liikmete hulgast, mistõttu kuulub Madis Toomsalu ainult LHV Panga riski ja kapitali komitee koosseisu. Riski ja kapitali komiteesse valitakse isikud, kellel on vajalikud teadmised, oskused ja kogemused, et mõista ja pidevalt jälgida puudutatud ettevõtetes riskijuhtimise põhimõtteid ja riskitaluvust. Riski ja kapitali komitee esimehele makstakse 1 000 eurot ning komitee liikmele makstakse 500 eurot iga osaletud komitee koosoleku eest. LHV Groupi ja LHV Panga riski ja kapitali komitee liikmetele makstakse eeltoodud tasusid mõlema komitee peale kokku, v.a. Madis Toomsalu puhul, kellele tasu komitee liikme ametikohustuste täitmise eest ei maksta. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi komitee liikmetele ei ole kehtestatud.

Riski ja kapitali komitee pädevusse kuulub

 • nõukogu nõustamine ja toetamine riskijuhtimise põhimõtete ja riskitaluvuse alal,
 • järelevalve riskijuhtimise põhimõtete rakendamise üle juhatuse poolt vastavalt nõukogu juhistele,
 • klientidele kehtestatud tasudes ärimudeli ja riskijuhtimise põhimõtete arvestamise kontrollimine ja puuduste korral paranduskava esitamine nõukogule,
 • tasustamise põhimõtetes riski, kapitali, likviidsuse ning tulude tõenäosuse ja ajastamise arvestamise kontrollimine.

Rain Lõhmus
Riski ja kapitali komitee esimees

Rain Lõhmus
Riski ja kapitali komitee esimees

Nomineerimiskomitee

Nomineerimiskomitee eesmärk on toetada nõukogu valikuprotsessi ja sobivusnõudeid puudutavates küsimustes. Nomineerimiskomitee koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes valitakse LHV Groupi ja LHV Panga kattuvate nõukogu liikmete hulgast. Komitee liikmetel peavad olema individuaalselt ja kollektiivselt valikuprotsessi ja sobivusnõuete alased teadmised, kogemused ja asjatundlikkus, sealhulgas teadmised EBA ja ESMA suunistes juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta sätestatud nõuetest. Nomineerimiskomitee esimehele makstakse 1 000 eurot ning komitee liikmele makstakse 500 eurot iga osaletud komitee koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi ei ole kehtestatud.

Nomineerimiskomitee pädevusse kuulub muuhulgas

 • juhtorganite liikme ja võtmeisikute kandidaatide individuaalne sobivuse hindamine;
 • juhtorganite kollektiivne sobivuse hindamine;
 • juhtorganite koosseisu, struktuuri ja tegevuse hindamine;
 • juhtorgani otsustusprotsessi pidev jälgimine;
 • saadud riskiteabe sisu, vormi ja sageduse korrapärane üle läbi vaatamine ja otsuste vastu võtmine;
 • riskijuhtimise, vastavuskontrolli, siseauditi ja teiste osakondade juhtide kaasatuse vajadusel tagamine vastavaid valdkondi puudutavates küsimustes.

Tiina Mõis
Nomineerimiskomitee esimees

Tiina Mõis
Nomineerimiskomitee esimees

Audiitor

2022. aasta jaanuaris korraldas juhatus koos auditikomiteega konkursi audiitori valimiseks järgmiste majandusaastate aruannete auditeerimiseks. Pakkumise esitanud kolme büroo vahel otsustati 30.03.2022 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul nimetada grupi ettevõtete audiitoriks perioodi 2023. majandusaastaks KPMG Baltics OÜ, ning grupi ettevõtete audiitoriks perioodi 2024. –2028. majandusaastateks AS PricewaterhouseCoopers. LHV UK Ltd 2023.–2028. aasta majandusaastate aruannete audiitoriks võib nimetada grupi ettevõtete audiitoriks nimetatud audiitorist erineva audiitori.

Audiitori valikul on olulised kriteeriumid kogemus panganduses ja avalike (noteeritud) ettevõtetega koostööst / nende auditeerimisest, võimekus koostööks UK suunal, kättesaadavus, regulatiivne kompetents ja proaktiivsus, valmidus ja võimekus kaasa rääkida, kaasata eksperte, hind ning lisateenuste valik.

Juhtimisstruktuur

LHV Groupil on kahetasandiline juhtimisstruktuur, mille moodustavad seitsmeliikmeline nõukogu ja neljaliikmeline juhatus. LHV Groupi poliitikaid kujundavad ja ülesandeid täitvad töötajad võivad olla igapäevaselt tegevad grupi tütarühingus. Kõikidel LHV Groupi tütarettevõtetel on vastava ühingu nõukogust ja juhatusest moodustuvad kahetasandilised juhtimisstruktuurid, v.a. LHV Groupi tütarettevõttes LHV UK, mis järgib LHV Groupi üleseid juhtimisstruktuure niivõrd, kui see on võimalik asukohamaa erisusi arvestades.