Juhtimine

Nõukogu

Nõukogu on LHV juhtimisorgan, mis planeerib grupi tegevust ja korraldab LHV juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve.

Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek, arvestades muuhulgas nõukogu tööülesandeid, osalemist nõukogu koosolekutel ja tegevuses. Nõukogu liikmetele makstav tasu on 1500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi ei ole kehtestatud. Nõukogu liikme Andres Viisemanni puhul rakendab LHV pikaajalist tulemustasude maksmise programmi ehk optsiooniprogrammi tulenevalt tema tegutsemisest LHV tütarettevõtte AS LHV Varahaldus pensionifondide juhina.

2020. aastal ei ole sõlmitud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid, samuti ei ole selliseid kehtivaid lepinguid varasematest perioodidest.

Rain Lõhmus
Nõukogu esimees

Juhatus

Juhatus on LHV juhtimisorgan, mis esindab ja juhib LHV-d. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama LHV nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus teeb LHV juhtimiseks vajalikke toiminguid, võtab vastu selleks vajalikke juhtimisotsuseid ning korraldab LHV igapäevast majandustegevust.

Juhatus juhib LHV-d vajaliku hoolsuse ja efektiivsusega eesmärgiga suurendada ettevõtte väärtust. Juhtimine toimub vastavalt headele finants- ja äritavadele võimalikult jätkusuutlikul moel.

Juhatus täidab kõiki seadusest, LHV põhikirjast ja LHV sisekordadest tulenevaid kohustusi, sealhulgas kuid mitte ainult:

 • vastutab LHV nõukogu poolt vastu võetud strateegiate rakendamise eest,
 • võtab aktiivselt osa LHV majandustegevusest, tegutseb majanduslikult kõige otstarbekamal viisil ning võtab vastu otsuseid mõistlikel ja hästi informeeritud alustel,
 • valmistab ette üldkoosolekul arutamisele tulevad küsimused, koostab vastavad materjalid ning otsuste eelnõud ja vajalikud projektid ning tagab üldkoosoleku otsuste täitmise,
 • julgustab ja soodustab LHV-s lahtiseid ja kriitilisi arutelusid ning tagab, et erinevad arvamused saaksid kajastatud otsustusprotsessi käigus.

Juhatuse tasustamise põhimõtete ja töötasude üle on otsustamisõigus nõukogul. Töötasukomitee vaatab kord aastas üle juhatuse tasustamise alused. Juhatuse tegevuse hindamisel võtab Töötasukomitee eelkõige arvesse konkreetse juhatuse liikme tööülesandeid, tema tegevust, samuti LHV majanduslikku olukorda, äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi võrdluses samasse majandussektorisse kuuluvate äriühingute samade näitajatega

Juhatuse liikmele Madis Toomsalule on juhatuse liikme lepingu kohaselt 2020. aastal makstud kuutasu 12 000 tuhat eurot ning aastatasu kogusummas 144 000 tuhat eurot.

Komiteed

Auditikomitee

Auditikomitee on eelkõige nõukogule nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja siseauditi, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget. LHV Auditikomitee liikmete makstav brutotasu on 500 eurot kuus. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi ei ole kehtestatud.

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida

 • rahandusinformatsiooni töötlemist ulatuses, mis on vajalik kvartaalsete aruannete ning aastaaruande koostamiseks,
 • riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust,
 • raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning
 • audiitorettevõtja ja seda seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustus on teha nõukogule ettepanekud ja anda soovitusi

 • audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning
 • vastavuseks õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

Urmas Peiker
Auditikomitee esimees

Töötasukomitee

Töötasukomitee ülesandeks on hinnata tasustamise põhimõtete rakendamist LHV konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes ning tasustamisega seotud otsuste mõju riskijuhtimise, omavahendite ja likviidsuse kohta sätestatud nõuete täitmisele. Töötasukomiteesse kuuluvad vähemalt kolm AS-i LHV Pank nõukogu liiget. Töötasukomitee liikmetele tasu ei maksta.

Töötasukomitee

 • teostab järelevalvet LHV konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise üle,
 • hindab vähemalt üks kord aastas tasustamise põhimõtete rakendamist ja teeb vajaduse korral ettepaneku tasustamise põhimõtete ajakohastamiseks ning
 • valmistab nõukogule ette tasustamisalased otsuse projektid.

Madis Toomsalu
Töötasukomitee esimees

Riski ja kapitali komitee

Riski ja kapitali komitee, mis on moodustatud AS-i LHV Pank tasemel, jälgib riskijuhtimise poliitika ja kapitali juhtimise poliitika rakendamist. Riski ja kapitali komitee vaatab üle regulaarsed riskiaruanded, sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessid ja kapitaliplaanid. Riski ja kapitali komiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget, seal hulgas nõukogu esimees. Riski ja kapitali komitee liikmetele tasu ei maksta.

Riski ja kapitali komitee pädevusse kuulub

 • nõukogu ja juhatuse nõustamine riskijuhtimise põhimõtete ja riskitaluvuse alal,
 • järelevalve riskijuhtimise põhimõtete rakendamise üle juhatuse poolt vastavalt nõukogu juhistele,
 • klientidele kehtestatud tasudes ärimudeli ja riskijuhtimise põhimõtete arvestamise kontrollimine ja puuduste korral paranduskava esitamine nõukogule,
 • tasustamise põhimõtetes riski, kapitali, likviidsuse ning tulude tõenäosuse ja ajastamise arvestamise kontrollimine.

Rain Lõhmus
Riski ja kapitali komitee esimees

Nomineerimiskomitee

Nomineerimiskomitee, mis on moodustatud AS-i LHV Pank (Pank) tasemel, eesmärk on toetada Panga nõukogu valikuprotsessi ja sobivusnõudeid puudutavates küsimustes. Komitee koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes valitakse Panga nõukogu liikmete hulgast. Nomineerimiskomitee liikmetele tasu ei maksta.

Nomineerimiskomitee pädevusse kuulub muuhulgas

 • Panga juhatuse liikme kandidaatide, nende ametiülesannete kirjelduse ja ametiperioodi pikkuse esitamine Panga nõukogule;
 • Panga juhatuse koosseisu, struktuuri ja tegevuse hindamine vähemalt üks kord aastas ning vajaduse korral muudatusettepanekute tegemine;
 • Panga juhatuse otsustusprotsessi pidev jälgimine;
 • saadud riskiteabe sisu, vormi ja sageduse korrapärane üle läbi vaatamine ja otsuste vastu võtmine;
 • riskijuhtimise, vastavuskontrolli, siseauditi ja teiste osakondade juhtide kaasatuse vajadusel tagamine vastavaid valdkondi puudutavates küsimustes.

Madis Toomsalu
Nomineerimiskomitee esimees

Audiitor

2019. aasta veebruaris korraldas juhatus koos auditikomiteega konkursi audiitori valimiseks 2020.–2022. aastate majandusaasta aruannete auditeerimiseks. Konkursi raames saadeti kutse kolmele suurimale audiitorbüroole ning pakkumise esitanud kahe büroo vahel valiti välja KPMG Baltics OÜ, kes nimetati 13.03.2019 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul grupi ettevõtete audiitoriks perioodi 2020.– 2022. majandusaastateks.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon