Üldkoosolekud

20.03.2024

Päevakord

1. 2023. aasta majandusaasta aruanne
2. 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Dividendipoliitika
4. 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemused
5. Viieaastane finantsprognoos
6. Nõukogu liikme tagasikutsumine
7. Nõukogu liikme valimine

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek), mis toimub 20. märtsil 2024. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 13. märtsil 2024. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt LHV Groupi nõukogu 21. veebruari 2024. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2023. aasta majandusaasta aruanne
  Kinnitada LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2023. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 140 938 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 13 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2024. aastal.

 3. Dividendipoliitika
  Arvestades, et dividendipoliitika on juhatusele alusdokumendiks dividendide maksmise ettepanekute ettevalmistamisel, ning tunnistades tehnilisi täpsustusi hiljutises versioonis, et järgida põhimõtet, mille kohaselt jaotatakse aktsionäridele 25% LHV Groupi maksueelsest kasumist, kinnitada nõukogu pädevust dividendipoliitika kehtestamisel ja anda juhatusele korraldus tagada, et aktsionäre teavitatakse dividendipoliitika olulistest muudatustest.

 4. 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemused
  Ülevaade LHV Groupi 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 5. Viieaastane finantsprognoos
  Ülevaade LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

 6. Nõukogu liikme tagasikutsumine
  Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 7. Nõukogu liikme valimine
  Valida LHV Groupi uueks nõukogu liikmeks Liisi Znatokov (isikukood 48311040338), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.t 20. märtsist 2024 kuni 20. märtsini 2027.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine toimub koosoleku toimumispäeval, 20. märtsil 2024. aastal vahemikus kell 12–12.45. Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise (sh elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas) üldkoosoleku ajal.

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 27. veebruarist 2024. aastal) kuni 18. märtsini 2024. aastal kell 17, kusjuures lihtsustatud eelhääletamine veebilehe https://vote.lhv.ee (edaspidi koosoleku veebileht) vahendusel avatakse 15. märtsil 2024. aastal kell 10. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Lihtsustatud korras eelhääletamine ning üldkoosoleku ajal oma osavõtu registreerimine ja elektrooniline hääletamine toimub koosoleku veebilehe vahendusel. Aktsionäridele, kes ei saa või ei soovi eelhääletamises osaleda ega oma kohalolekut elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas, kui toimumispaika saabumisel on arvestatud piisava ajavaruga registreerimise läbiviimiseks. Üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas on võimalik eelhääletada ka tavakorras kasutades eelhääletussedelit, mis on kättesaadav LHV Groupi veebilehel https://investor.lhv.ee/ (edaspidi investorleht).

Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne üldkoosoleku toimumist LHV Groupile tema esindusõigust tõendava(te) dokumendi(tide) kirjalikus vormis esitamine e-posti aadressile group@lhv.ee või tööpäeviti ajavahemikus kell 9–17 LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 19. märtsil 2024. aastal kell 17. Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Samaks tähtajaks tuleb LHV Groupile teada anda ka antud volituse tagasivõtmisest. LHV Group palub arvestada, et koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri üksinda esindada. Esindajakontode omanikele, kes soovivad hääletada otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, on koosoleku veebilehel võimaldatud osaline hääletamine. Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldavad ka investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid.

Eelhääletamise ning üldkoosoleku ajal elektroonilise hääletamise teel edastatud häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääled, mille puhul on järgitud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korda, millega saab tutvuda investorlehel.

Aktsionärid saavad eemal viibides üldkoosoleku videoülekannet jälgida ja sõna võtta veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Juurdepääs videoülekandele ei vaja autentimist ega registreerimist. Juhised ülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks on leitavad investorlehel.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik investorlehel tutvuda kõigi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide tasustamisaruande, nõukogu 2023. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja uue planeeritava nõukogu liikme Liisi Znatokov resümeega). Samas on leitavad ka eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord, videoülekande jälgimise juhised, hääletussedelid tavakorras eelhääletamiseks ning volitused üldkoosolekul esindaja määramiseks.

Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada LHV Groupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on LHV Groupi poolt kätte saadud hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 19. märtsil 2024 kell 13.

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. LHV Group juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Hiljemalt seitsme 7 (päeva) möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll aktsionäridele kättesaadavaks investorlehel.

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse esimees

 
 

22.03.2023

Päevakord

1. 2022. aasta majandusaasta aruanne
2. 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Tasustamispõhimõtted
4. Ülevaade 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
5. Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist
6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 22. märtsil 2023. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 15. märtsil 2023. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12 koosoleku toimumiskohas ja lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise üldkoosoleku ajal, sh elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas.

Vastavalt Groupi nõukogu 15. veebruari 2023. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2022. aasta majandusaasta aruanne
  Kinnitada Groupi 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2022. aasta majandusaasta Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 58 319 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 4 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2023. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2023. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2023. aastal.

 3. Tasustamispõhimõtted
  Kinnitada Groupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

 4. Ülevaade 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Groupi 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 5. Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

 6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
  Pikendada Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat ning nõukogu liikme Sten Tamkivi volitusi tähtajaga üks (1) aasta arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 28. veebruarist 2023. aastal) kuni 21. märtsini 2023. aastal kell 17, kusjuures lihtsustatud eelhääletamine veebilehe https://vote.lhv.ee/ vahendusel avatakse 17. märtsil 2023. aastal kell 13. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Lihtsustatud korras eelhääletamine ning üldkoosoleku ajal oma osavõtu registreerimine ja elektrooniline hääletamine toimub koosoleku veebilehe vahendusel. Aktsionäridele, kes ei saa või ei soovi eelhääletamises osaleda ega oma kohaolekut elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas, kui toimumispaika saabumisel on arvestatud piisava ajavaruga registreerimise läbiviimiseks. Üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas on võimalik eelhääletada ka tavakorras kasutades eelhääletussedelit, mis on kättesaadav Groupi veebilehel https://investor.lhv.ee/ (edaspidi investorleht).

Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne üldkoosoleku toimumist Groupile tema esindusõigust tõendava(te) dokumendi(tide) kirjalikus vormis esitamine e-posti aadressile group@lhv.ee või tööpäeviti ajavahemikus kell 9–18 Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 20. märtsil 2023. aastal kell 17. Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Samaks tähtajaks tuleb Groupile teada anda ka antud volituse tagasivõtmisest. Group palub arvestada, et koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri üksinda esindada. Esindajakontode omanikele, kes soovivad hääletada otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, on koosoleku veebilehel võimaldatud osaline hääletamine. Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldavad ka investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid.

Eelhääletamise ning üldkoosoleku ajal elektroonilise hääletamise teel edastatud häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääletussedelid, mille puhul on järgitud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korda, millega saab tutvuda investorlehel.

Üldkoosolekul elektrooniliselt osalevale aktsionärile ning eelhääletamises osalenud aktsionärile ja/või mõlema esindajale võimaldatakse üldkoosoleku jälgimine videoülekande vahendusel veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Ligipääsu tagab e-posti aadress, mille aktsionär on Groupile üldkoosoleku raames edastanud, eelkõige eelhääletamisel või üldkoosolekust elektroonilise osavõtu registreerimisel koosoleku veebilehel või Groupile edastatud volituses. Juhised ülekande jälgimiseks on leitavad investorlehel.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik investorlehel tutvuda kõigi Groupi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Groupi 2022. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide tasustamisaruande, nõukogu 2022. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja tasustamispõhimõtetega). Samas on leitavad ka eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord, videoülekande jälgimise juhis, hääletussedelid tavakorras eelhääletamiseks ning volitused üldkoosolekul esindaja määramiseks.

Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada Groupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on Groupi poolt kätte saadud hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 21. märtsil 2023 kell 13.

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Group juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll aktsionäridele kättesaadavaks investorlehel.

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse esimees

 
 

30.03.2022

Päevakord

1. 2021. aasta majandusaasta aruanne
2. 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. 2021. aasta tasustamisaruanne
4. Tasustamispõhimõtted
5. Ülevaade 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
6. Tehingu heakskiitmine ja seotud aktsiakapitali suurendamine
7. Põhikirja muudatused I
8. Põhikirja muudatused II ja seotud aktsia nimiväärtuse vähendamine
9. Audiitor 2023. aasta majandusaastaks
10. Audiitor 2024.–2028. aasta majandusaastateks

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Aadress: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 30. märtsil 2022. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23. märtsil 2022. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.45. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Lisaks tavapärasele kohapeal toimuvale hääletamisele, on üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas võimalik hääletada ka elektrooniliselt kas hääletussedeli, mis on kättesaadav Grupi veebilehel https://investor.lhv.ee/, abil või teatud eelduste olemasolul AS-i LHV Pank internetipanga vahendusel. Hääletussedel tuleb valitud hääletamise viisist tulenevalt Grupile saata e-posti aadressile group@lhv.ee või edastada internetipanga vahendusel hiljemalt 29. märtsil 2022. aastal kell 17 (Eesti aeg). Esindajakontode omanikud ning aktsionärid, kes soovivad hääletada ühe otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, peavad oma hääled edastama elektrooniliselt kasutades hääletussedelit, mis on kättesaadav Grupi veebilehel https://investor.lhv.ee/. Elektrooniliselt edastatud häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääletussedelid, mille puhul on järgitud elektroonilise hääletamise korda, millega saab tutvuda Grupi veebilehel https://investor.lhv.ee/.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Väljavõte peab olema ingliskeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile group@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus kell 9 kuni 18 (Eesti aeg) Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel võimalusel hiljemalt 29. märtsil 2022. aastal kell 17 (Eesti aeg). Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel https://investor.lhv.ee/. Juhul, kui aktsionär on lisanud volikirjale oma e-posti aadressi, võimaldatakse talle sama e-posti alusel koosoleku jälgimine videoülekande vahendusel veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus.

Vastavalt Grupi nõukogu 16. veebruari 2022. aasta ja 03. märtsi 2022. aasta otsustele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2021. aasta majandusaasta aruanne
  Kinnitada Grupi 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2021. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 58 309 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 40 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. aprilli 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. aprill 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. aprillil 2022. aastal.

 3. 2021. aasta tasustamisaruanne
  Kinnitada Grupi 2021. aasta tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 4. Tasustamispõhimõtted
  Kinnitada Grupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

 5. Ülevaade 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 6. Tehingu heakskiitmine ja seotud aktsiakapitali suurendamine
  Kiita heaks Grupi (kui ostja) ning Luna Peak OÜ, Prudenta OÜ, OÜ Neoinvesteeringud, OÜ Diani EP, Gracile Holding OÜ, HKN OÜ, OÜ UPsale, Leetberg OÜ, Greenlights OÜ ja John Francis McAndrew (kui müüjad) vahel 02.03.2022 allkirjastatud aktsiate ostu-müügileping, mille alusel Grupp omandab 100%-lise osaluse EveryPay AS-is (registrikood 12280690) 8 000 000 EUR eest, lastes müüjatele samaaegselt välja 195 121 Grupi lihtaktsiat hinnaga 41 eurot, kooskõlas viidatud aktsiate ostu-müügilepingus sätestatud muude tingimustega (edaspidi "Kavandatav Tehing“). Sisuliselt on Kavandatava Tehingu näol tegemist aktsiate vahetustehinguga.

  Suurendada Grupi aktsiakapitali uute lihtaktsiate väljalaskmise teel Kavandatava Tehingu lõpuleviimise eesmärgil järgmistel tingimustel:

  1. Emiteerida 195 121 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja suurendada aktsiakapitali 195 121 euro ulatuses, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 059 288 eurot. Aktsiad lastakse välja ülekursiga summas 40 eurot.
  2. Grupi aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid välistatakse ning aktsiate märkimise õigus antakse EveryPay AS-i (registrikood 12280690) aktsionäridele ehk müüjatele alljärgnevalt:
   • Luna Peak OÜ-l on õigus märkida 15 435 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 632 835 eurot);
   • Prudenta OÜ-l on õigus märkida 37 386 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 532 826 eurot);
   • OÜ-l Neoinvesteeringud on õigus märkida 39 211 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 607 651 eurot);
   • OÜ-l Diani EP on õigus märkida 29 311 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 201 751 eurot);
   • Gracile Holding OÜ-l on õigus märkida 15 591 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 639 231 eurot)
   • HKN OÜ-l on õigus märkida 13 236 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 542 676 eurot);
   • OÜ-l UPsale on õigus märkida 9 355 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 383 555 eurot);
   • Leetberg OÜ-l on õigus märkida 6 231 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 255 471 eurot);
   • Greenlights OÜ-l on õigus märkida 54 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 2 214 eurot);
   • John Francis McAndrew’l on õigus märkida 29 311 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 201 751 eurot).
  3. Aktsiate märkimine toimub rahaliste sissemaksetega tasumise teel Grupi pangakontole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
  4. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 01.01.2022 alanud majandusaastast.
 7. Põhikirja muudatused I
  Muuta Grupi põhikirja järgmiselt:

  • täiendada punkti 4.1.5 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
   „4.1.5. Nõukogu on moodustanud auditikomitee, nomineerimiskomitee ning töötasukomitee ja kehtestanud vastavad töökorrad.“;
  • muuta punkti 4.1.6 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
   „4.1.6. Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta jooksul suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega järgmiselt:
   • 2022. aastal kokku kuni 6 (kuue) protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest;
   • mõlemal, nii 2023. ja 2024. aastal, kord aastas kuni 2 (kahe) protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest“;
  • lisada eestikeelsele tekstile ingliskeelne paralleeltõlge ning uus punkt 8.3 alljärgnevas sõnastuses:
   „8.3. Eestikeelsete ja ingliskeelsete tingimuste vastuolu korral kohaldatakse eestikeelseid tingimusi“, ning kinnitada eeltoodud muudatustega Grupi põhikiri arvates üldkoosoleku toimumisest.
 8. Põhikirja muudatused II ja seotud aktsia nimiväärtuse vähendamine
  Muuta Grupi põhikirja punkti 2.2.1, mis kehtestada alljärgnevas sõnastuses:

  • „2.2.1. Aktsiakapital on jagatud 0,1 (null koma ühe) eurose, s.o 10 (kümne) eurosendise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.“ (eestikeelne tekst),
   „2.2.1 The share capital has been divided into registered shares with a nominal value of 0.1 (zero point one) euro, i.e., 10 (ten) euro cents.“ (ingliskeelne tekst),

  ning kinnitada eeltoodud muudatustega Grupi põhikiri.

  Vähendada iga Grupi olemasoleva aktsia nimiväärtust alljärgnevatel tingimustel:

  1. Vähendada Grupi aktsia nimiväärtust 0,9 (null koma üheksa) euro, s.o 90 (üheksakümne) eurosendi võrra, mille tulemusena on ühe Grupi lihtaktsia uus nimiväärtus 0,1 (null koma üks) eurot, s.o 10 (kümme) eurosenti;
  2. Grupi aktsia nimiväärtuse muutmisega ei kaasne Grupi aktsiakapitali suuruse muutust, s.t. Grupi aktsiakapitali suuruseks peale aktsiate nimiväärtuse vähendamist jääb aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurus eurodes.
  3. Aktsia nimiväärtuse muutmise tulemusel muutub Grupi olemasolevate aktsiate arv. Enne aktsia nimiväärtuse muutmist on Grupi aktsiaid kokku aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurusele vastavalt arvestusega, et aktsiakapital on jagatud ühe (1) eurose nimiväärtusega aktsiateks. Peale aktsia nimiväärtuse muutmist on Grupi aktsiaid kokku aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurusele vastavalt arvestusega, aktsiakapital on jagatud 0,1 (null koma ühe) eurose, s.o 10 (kümne) eurosendise nimiväärtusega aktsiateks.

  Käesolevas päevakorrapunktis toodud otsused jõustuvad 30.06.2022. aastal.

 9. Audiitor 2023. aasta majandusaastaks
  Nimetada Grupi (sh Grupi konsolideerimisgrupi ettevõtete, v.a LHV UK Ltd) 2023. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning anda Grupi juhatusele õigus vastava audiitoriga sõlmitud lepingu pikendamiseks, sealhulgas audiitori tasustamise korra määramiseks.

  Anda Grupi juhatusele õigus omal äranägemisel Grupi tütarettevõtte LHV UK Ltd 2023. aasta majandusaasta audiitori valiku üle otsustamiseks ning audiitori nimetamiseks, audiitori tasustamise korra määramiseks ja audiitoriga vastava lepingu sõlmimiseks ning kõikide vajalike seotud toimingute tegemiseks. Aktsepteerida asjaolu, et LHV UK Ltd 2023. aasta majandusaasta aruande audiitoriks võib nimetada Grupi sama majandusaasta audiitoriks nimetatud audiitorist erineva audiitori.

 10. Audiitor 2024.–2028. aasta majandusaastateks
  Nimetada Grupi (sh Grupi konsolideerimisgrupi ettevõtete, v.a. LHV UK Ltd) 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

  Anda Grupi juhatusele õigus omal äranägemisel Grupi tütarettevõtte LHV UK Ltd 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitori(te) valiku, auditeeritava perioodi üle otsustamiseks ning audiitori(te) nimetamiseks, audiitori(te) tasustamise korra määramiseks ja audiitori(te)ga vastava(te) lepingu(te) sõlmimiseks ning kõikide vajalike seotud toimingute tegemiseks. Aktsepteerida asjaolu, et LHV UK Ltd 2024.–2028. aasta majandusaastate aruannete audiitori(te)ks võib nimetada Grupi audiitoriks nimetatud audiitorist erineva(d) audiitori(d).

Füüsiliselt koosolekul mitte osaleda soovivatele aktsionäridele, sh elektrooniliselt hääletanutele, kelle esitatud hääletussedelid läbivad tehnilise kontrolli ja võetakse arvesse häälte lugemisel ning üldkoosolekule esindaja määranud aktsionäridele, võimaldatakse koosoleku jälgimine videoülekande vahendusel veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Õigustatud isikutele edastab Grupp juhised ülekande jälgimiseks Üldkoosoleku toimumise päeval enne Üldkoosoleku algust. Juhised on leitavad ka elektroonilise hääletamise korras, millega saab tutvuda Grupi veebilehel https://investor.lhv.ee/.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralisele üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2021. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2021. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, tasustamisaruande, tasustamispõhimõtete, põhikirja uute redaktsioonidega) Grupi veebilehel https://investor.lhv.ee/. Kavandatava Tehingu osas avalikustamisele kuuluvad täiendavad andmed avalikustati börsiteatena 04.03.2022 Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu veebilehel https://nasdaqbaltic.com/.

Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada Grupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 29. märtsil 2022 kell 9.

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Grupp juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Hiljemalt seitsme 7 (päeva) möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll aktsionäridele kättesaadavaks Grupi veebilehel https://investor.lhv.ee/.

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

23.08.2021

Päevakord

1. Ülevaade 2021. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest
2. 2021. aasta finantsplaani ülevaade
3. Aktsiakapitali suurendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Aadress: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

TEADE AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 23. augustil 2021. aastal algusega kell 13 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.45. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosoleku päevakorras oleva otsuse eelnõu osas on võimalik hääletada ka elektrooniliselt ning sellisel puhul võimaldatakse füüsiliselt koosolekul mitte osaleda soovivatele aktsionärile koosoleku jälgimine videoülekande vahendusel veebilehel investor.lhv.ee/uldkoosolek. Elektrooniliselt saab hääletada kas hääletussedeli, mis on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee, abil või teatud eelduste olemasolul AS-i LHV Pank internetipanga vahendusel. Hääletussedel tuleb valitud hääletamise viisist tulenevalt saata e-posti aadressile group@lhv.ee või edastada internetipanga vahendusel Grupile hiljemalt 20. augustil 2021. aastal kell 17 (Tallinna aja järgi). Häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääletussedelid, mille puhul on järgitud elektroonilise hääletamise korda, millega saab tutvuda Grupi veebilehel investor.lhv.ee. Samas korras on leitavad ka juhised ülekande jälgimiseks.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16. augustil 2021. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär peab enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile group@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 9 kuni 18 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel võimalusel hiljemalt 19. augustil 2021. aastal kell 17 (Tallinna aja järgi). Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus.

Vastavalt Grupi nõukogu 30. juuli 2021. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanek päevakorrapunkti osas on alljärgnev, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada otsuseprojekti poolt:

 1. Ülevaade 2021. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2021. aasta seitsme kuu majandustulemustest.

 2. 2021. aasta finantsplaani ülevaade
  Juhatuse ülevaade Grupi 2021. aasta finantsplaanist.

 3. Aktsiakapitali suurendamine
  Suurendada Grupi aktsiakapitali 25 340 000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

  1. emiteerida 905 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 023 873 eurot;
  2. aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 27 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
  3. uute aktsiate märkimisel on lubatud osaleda üksnes Grupi aktsionäridel, kellel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 8. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
  4. Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 33 (kolmekümne kolme) aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1) märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni. Uute aktsiate jaotamise täpsed põhimõtted sätestatakse enne pakkumise algust avaldatavas avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (edaspidi „Prospekt“);
  5. aktsiate märkimise eesõigustega kauplemine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 27. september 2021;
  6. uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad aktsiate märkimise eesõigused 29. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
  7. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 29. september 2021;
  8. uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv);
  9. juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate jaotuse täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis;
  10. uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2021. aasta majandusaastast.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Aktsionär saab enne erakorralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada Grupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 2 (kaks) tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 18. augustil 2021. aastal kell 9.

Aktsionäril on õigus erakorralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Grupp juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS-i LHV Group juhatuse liige

 
 

24.03.2021

Päevakord

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Aadress: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 24. märtsil 2021. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.45. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Grupi juhatus kinnitab, et üldkoosolekul rakendatakse koosolekul füüsiliselt osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid COVID-19 viiruse leviku võimaluse vähendamiseks, sh on koosoleku toimumiskohas olemas desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt koosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele. Viiruse leviku vältimiseks palub Grupi juhatus eelistada siiski elektroonilist eelhääletamist üldkoosoleku päevakorras olevate punktide osas, füüsiliselt koosolekul mitte osaleda ning jälgida üldkoosolekut videoülekande vahendusel.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee. Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-posti aadressile group@lhv.ee mitte hiljem kui 23. märtsil 2021. aastal kella 9.00-ks. Elektroonilise hääletamise korraga saab lähemalt tutvuda Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 17. märtsil 2021. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile group@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 19.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 17. veebruari 2021. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2020. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 37 950 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 29 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07. aprilli 2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6. aprill 2021. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 09. aprillil 2021. aastal.

 3. Ülevaade 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2020. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2020. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 10. märtsil 2021. aastal kella 23.59 e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

13.03.2020

Päevakord

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine
6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
7. Põhikirja muudatuse kinnitamine
8. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 13. märtsil 2020. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06. märtsil 2020. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;

 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 009.00 kuni 109.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. märtsil 2020. aastal kell 23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 19. veebruari 2020. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

  2019. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 19 525 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 19 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

 3. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

 5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine

  Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda Grupi nõukogule nõusolek aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

  Suurendada etteulatuvalt alates 01.01.2021 järgmiseks 5 (viieks) aastaks ehk optsiooniprogrammi kehtivuse ajaks Grupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

 7. Põhikirja muudatuse kinnitamine

  Muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

 8. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2019. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2019. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 10. märts 2020. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. veebruar 2020. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 10. märts 2020. aasta kell 23.59.

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

21.08.2019

Päevakord

1. Ülevaade 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest
2. Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade
3. Aktsiakapitali suurendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 21. augustil 2019. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom I“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14. augustil 2019. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär peab enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 009.00 kuni 109.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 16. augustil 2019. aastal kell 23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 26. juuli 2019. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanek päevakorrapunktide osas on alljärgnev, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada otsuseprojekti poolt:

 1. Ülevaade 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2019. aasta seitsme kuu majandustulemustest.

 2. Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade
  Juhatuse ülevaade Grupi korrigeeritud pikaajalisest finantsprognoosist.

 3. Aktsiakapitali suurendamine
  Suurendada Grupi aktsiakapitali 2 200 000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

  i. emiteerida 2 200 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 28 454 079 eurot;
  ii. aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 10,5 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
  iii. Grupi aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 4. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
  iv. Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 12 aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1) märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni;
  v. aktsiate märkimise eesõigustega kauplemise periood – 11. september 2019 kuni 23. september 2019, kusjuures eesõigustega kauplemise tingimused on sätestatud Prospektis;
  vi. uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad eesõigused 25. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
  vii. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt enne pakkumise algust avaldatavas aktsiate avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis (Prospekt) märgitud korrale ajavahemikul 11. september 2019 – 25. september 2019;
  viii. uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastava isiku eesõigus aktsiate märkimiseks. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv);
  ix. juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis;
  x. uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2019.a majandusaastast.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2018. aasta majandusaasta aruande, Grupi käesoleva aasta majandustegevuse ülevaatega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 16. augustini 2019. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 06. augustil 2019. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 16. augustil 2019. aasta kell 23.59.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

13.03.2019

Päevakord

1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustes
4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
5. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks
6. Nõukogu liikmete töö tasustamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 13. märtsil 2019. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Las Vegas“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06. märtsil 2019. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 009.00 kuni 109.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 11. märts 2019. aastal kell 23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 13. veebruari 2019. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2018. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2018. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 25 237 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 1 262 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 21 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2019. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 28. märtsil 2019. aastal.

 3. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

 5. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks
  Nimetada 2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

 6. Nõukogu liikmete töö tasustamine
  Määrata nõukogu liikmetele tasu 1500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2018. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2018. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 11. märts 2019. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26. veebruar 2019. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 11. märts 2019. aasta kell 23.59.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

11.04.2018

Päevakord

1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
4. Ülevaade ärikeskkonnast
5. Audiitori nimetamine 2018 - 2019. aasta majandusaastaks

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 11. aprillil 2018. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 04. aprill 2018. aastal, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 009.00 kuni 109.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 09. aprill 2018. aastal kell 23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 14. märtsi 2018. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2017. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
 2. 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2017. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 14 500 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 980 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 16 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill 2018. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2018. aastal.
 3. Ülevaade 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 4. Ülevaade ärikeskkonnast
  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.
 5. Audiitori nimetamine 2018 - 2019. aasta majandusaastaks
  Nimetada 2018 - 2019. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2017. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2017. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 09. aprill 2018. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. märts 2018. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 09. aprill 2018. aasta kell 23.59.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

29.03.2017

Päevakord

1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine
3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 29. märtsil 2017. a algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 22. märts 2017. a kell 23.59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 009.00 kuni 109.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 27. märts 2017. a kell 23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 22. veebruari 2017. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2016. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
 2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine
  Täpsustada dividendipoliitika sõnastust ja kinnitada dividendipoliitika uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.
 3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2016. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 17 815 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 891 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta.
  Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10 (kümme) börsipäeva peale üldkoosoleku toimumist s.o 12. aprillil kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele hiljemalt 14. aprillil 2017. a.
 4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
  Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.
 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
  Suurendada etteulatuvalt järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks Grupi ja Grupi tütarühingute juhtide ja töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust isikutele, kellele kohaldub 100%-i piirmäär (eelkõige LHV Panga ja LHV Varahalduse juhid ja nendega võrdsustatud isikud) vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.
 7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
  Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, dividendipoliitika, Grupi 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2016. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, põhikirja ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 27. märts 2017. a kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. märts 2017. a kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 27. märts 2017. a kell 23.59.

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

20.04.2016

Päevakord

1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2015. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2016. aasta esimese kvartali majandustulemustest
4. Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas
5. Dividendipoliitika heakskiitmine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 20. aprillil 2016.a. algusega kell 13.00 (Tallinna aeg), Swissôtel konverentsisaalis nimega „Ballroom 3“ (Tornimäe 3, 10145 Tallinn, 6. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Registreerimisega samaaegselt pakutakse ka lõunasööki.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 13. aprill 2016.a. kell 23.59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus).

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 009.00 kuni 109.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 17. aprill 2016.a. kell 23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus’e (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 16. märtsi 2016.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2015.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2015.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  2015.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 13 706 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 685 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13 021 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 3. Ülevaade 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 4. Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas

  4.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali tingimuslikult kuni 2 000 000 euro võrra kuni 2 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel, mille tulemusena on Grupi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 25 356 005 eurot, järgmistel tingimustel:

  1. aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk – aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas;
  2. aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks õigustatud isikute ring – uute aktsiate suhtes korraldatakse avalik pakkumine;
  3. aktsia väljalaskehind – ühe lihtaktsia fikseeritud hind on 6,95 eurot, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 5,95 eurot ülekurss;
  4. märkimisõiguse kasutamise aeg – kavandatav märkimisõiguse kasutamise aeg on 02.05.2016 – 16.05.2016, kuid sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel õigus märkimisõiguse kasutamise aega muuta, pikendada või lühendada;
  5. aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise otsustab juhatus kooskõlas üldkoosoleku otsusega;
  6. uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
  7. välistada Grupi aktsionäride märkimise eesõigus Grupi aktsiakapitali suurendamisel kooskõlas käesoleva otsusega.

  4.2. Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine ning kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas, kusjuures Grupi aktsiad võib noteerida ka juhul, kui avalik pakkumine ebaõnnestub või tühistatakse tervikuna või osaliselt.

 5. Dividendipoliitika heakskiitmine

  Kiita heaks Grupi dividendipoliitika üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2015. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2015. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, dividendipoliitika ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 17. aprill 2016 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05. aprill 2016.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17. aprill 2016 kell 23.59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

29.04.2015

Päevakord

1. 2013. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
2. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2014. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
4. Ülevaade 2015. aasta esimese kvartali majandustulemustest
5. Audiitori nimetamine 2015.-2017.a. majandusaastaks
6. Nõukogu liikme tagasikutsumine
7. Nõukogu liikme valimine
8. Aktsiaoptsiooniprogramm
9. Ülevaade 2014. aasta aktsiaoptsiooniprogrammist

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 29. aprillil 2015.a. algusega kell 13.00 (GMT+2), Swissôtel konverentsisaalis Tornimäe II (Tornimäe 3, 10145 Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.15 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 22. aprill 2015.a. kell 23.59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 009.00 kuni 17:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 25. aprill 2015.a. kell 23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus’e (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile.

Vastavalt Grupi nõukogu 01. aprilli 2015.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

 1. 2013.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  21.05.2014.a otsustas Grupi üldkoosolek katta 2013.a. majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist summas 4 237 tuhat eurot eelmiste perioodide kahjum ning dividende mitte maksta. Käesolevaga kanda reservkapitali 212 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 4 025 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 2. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2014.a. majandusaasta aruanne.

 3. 2014.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  2014.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 9 203 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 460 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 8 743 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 4. Ülevaade 2015.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2015.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 5. Audiitori nimetamine 2015.-2017.a. majandusaastaks

  Nimetada 2015.-2017.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

 6. Nõukogu liikme tagasikutsumine

  Kutsuda nõukogust tagasi Hannes Tamjärv (isikukood 36104010372) alates käesoleva otsuse kuupäevast.

 7. Nõukogu liikme valimine

  Valida uueks nõukogu liikmeks Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse kuupäevast kuni tähtajani 21.05.2017.a.

 8. Aktsiaoptsiooniprogramm

  Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm ja anda Grupi nõukogule nõusolek Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

 9. Ülevaade 2014.a. aktsiaoptsiooniprogrammist

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014. aasta aktsiaoptsiooniprogrammist.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Grupi 2014. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu 2014. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, aktsiaoptsiooniprogrammi ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 17. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 25. aprill 2015 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. aprill 2015.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25. aprill 2015 kell 23.59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

21.05.2014

Päevakord

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2013. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2014. aasta esimese kvartali majandustulemustest
4. Ülevaade 2014. aasta ühingujuhtimise arengutest
5. Põhikirja muutmine
6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
7. Nõukogu liikmete valimine
8. Nõukogu liikmete töö tasustamine
9. Aktsiaoptsiooniprogramm
10. Aktsiakapitali suurendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 21. mail 2014.a. algusega kell 13.00 (GMT+2), Swissôtel konverentsisaalis Tornimäe II (Tornimäe 3, 10145 Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 13.00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 14. mai 2014.a. kell 23.59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 009.00 kuni 17:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 17. mai 2014.a. kell 23.59.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile.

Vastavalt Grupi nõukogu 30. aprilli 2014.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

 1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2013.a. majandusaasta aruanne.

 2. 2013.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  Katta 2013.a. majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist summas 4 237 tuhat eurot eelmiste perioodide kahjum. Dividende mitte maksta.

 3. Ülevaade 2014.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 4. Ülevaade 2014.a. ühingujuhtimise arengutest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014.a. ühingujuhtimise arengutest.

 5. Põhikirja muutmine

  Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

 6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

  Kutsuda nõukogust tagasi:

  • Andres Viisemann
  • Tiina Mõis
  • Hannes Tamjärv
  • Heldur Meerits
  • Raivo Hein
  • Tauno Tats
 7. Nõukogu liikmete valimine

  Valida nõukogu liikmeteks:

  • Rain Lõhmus
  • Andres Viisemann
  • Tiina Mõis
  • Hannes Tamjärv
  • Heldur Meerits
  • Raivo Hein
  • Tauno Tats
 8. Nõukogu liikmete töö tasustamine

  Määrata nõukogu liikmetele tasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.

 9. Aktsiaoptsiooniprogramm

  Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm ja anda Grupi juhatusele nõusolek Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks alljärgnevatel tingimustel:

  • Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi eesmärgiks on Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate motiveerimine, tagamaks Grupi ja selle kontserni kuuluvate äriühingute juhtimise järjepidevus ja majandustulemuste parendamine.
  • Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikute täpse nimekirja määrab ning detailsed tingimused ja dokumendid kehtestab Grupi nõukogu lähtudes käesolevatest tingimustest.
  • Aktsiaoptsioonid väljastatakse kolmeaastaseks perioodiks.
  • Aktsiaoptsioone väljastatakse kogusummas 654 000 eurot.
  • Aktsiaoptsioonide hinnastamisel kasutatakse Black-Scholes mudelit, mille sisenditena kasutatakse optsiooni alusvara turuhinda 3,5 eurot aktsia kohta, volatiilsust 20%, riskivaba intressimäära 1% ja aktsiate ostuhinda 2 eurot aktsia kohta. Aktsiaoptsiooni hinnaks on 1,575353 eurot aktsia eest.
  • Aktsiaoptsioonid väljastatakse kokku 415 145 aktsiale.
  • Aktsiaoptsioonide väljastamise hetkel on Grupil 19 202 669 aktsiat. Lisanduvad 415 145 aktsiat suurendavad tinglikult aktsiate arvu 19 617 814 aktsiani, mis tähendab aktsionäride osaluse vähenemist 2,12% võrra.
  • Aktsiaoptsiooniprogrammis osaleval õigustatud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone vahetada, võõrandada, pantida ega koormata.
  • Aktsiaoptsioonid on päritavad.
  • Aktsiaoptsioonileping kaotab kehtivuse töölepingu ennetähtaegsel lõpetamisel töötaja algatusel, milles saab teha erandeid Grupi nõukogu, ja töölepingu erakorralisel ülesütlemisel tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel vastavalt töölepingu seadusele § 88.
  • Vastavalt KrAS § 572 lõikele 7 saab Grupi nõukogu vähendada väljastatud aktsiaoptsioonide arvu või aktsiaoptsioonid tühistada, kui:
   • ettevõtte üldised majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud;
   • ettevõtte juhatuse liige või töötaja ei täida enam tulemuskriteeriume;
   • ettevõte ei täida enam usaldatavusnormatiive või ettevõtte riskid ei ole adekvaatselt kaetud omavahenditega või
   • tulemustasu määramisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.
 10. Aktsiakapitali suurendamine

10.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:

 • Grupi aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on lisaraha 14 700 000 eurot kaasamine Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks.
 • Aktsiakapitali suurendatakse 3 500 000 euro võrra 19 202 669 eurolt 22 702 669 euroni täiendavate rahaliste sissemaksetega, lastes välja 3 500 000 uut aktsiat, võttes täiendavalt arvesse käesoleva kutse punktis 10.2. sätestatud tingimusi.
 • Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Emiteeritavate aktsiate nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta ja märkimishinnaks on 4,2 eurot aktsia kohta, st ülekursi suurus on 3,2 eurot aktsia kohta.
 • Aktsiaid on õigus märkida perioodil 9. juuni 2014.a. kuni 16. juuni 2014.a. kell 12.00. Olemasolevatel aktsionäridel on aktsiate märkimise eesõigus kuni 16. juuni 2014.a. kell 12.00. Aktsiate eest tuleb tasuda hiljemalt 19. juuni 2014.a. kell 12.00 Grupi kontole EE677700771000205956.
 • Juhul, kui kõiki uusi aktsiaid ei märgita, anda Grupi juhatusele õigus 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud.

10.2. Aktsiakapitali tingimuslik suurus:

 • 20. novembri 2012 üldkoosoleku otsusega lasti välja allutatud vahetusvõlakirju ja sellega seoses suurendati tingimuslikku aktsiakapitali 1 500 000 euro võrra summani 20 081 638 eurot.
 • 06. juuni 2013 üldkoosoleku otsusega suurendati Grupi aktsiakapitali 187 693 euro võrra summani 18 769 331 eurot. Täiendavalt konverteeriti 433 338 euro väärtuses tingimuslikku kapitali, mille tulemusena suurenes Grupi aktsiakapital summani 19 202 669 eurot ja tingimuslik kapital summani 20 269 331 eurot.
 • Peale käesoleva kutse punktis 11.1 sätestatud Grupi aktsiakapitali suurendamist võib Grupi aktsiakapital ja tingimuslik kapital võimaliku konverteerimise ja uute aktsiate märkimise tulemusel muutuda vastavalt Grupi juhatuse otsustele.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Grupi 2013. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu 2013. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, põhikirja projektiga ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 17. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 17. mai 2014 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05. mai 2014.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17. mai 2014 kell 23.59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige