Üldkoosolekud

24.03.2021

Päevakord

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Aadress: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 24. märtsil 2021. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.45. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Grupi juhatus kinnitab, et üldkoosolekul rakendatakse koosolekul füüsiliselt osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid COVID-19 viiruse leviku võimaluse vähendamiseks, sh on koosoleku toimumiskohas olemas desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt koosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele. Viiruse leviku vältimiseks palub Grupi juhatus eelistada siiski elektroonilist eelhääletamist üldkoosoleku päevakorras olevate punktide osas, füüsiliselt koosolekul mitte osaleda ning jälgida üldkoosolekut videoülekande vahendusel.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee. Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-posti aadressile group@lhv.ee mitte hiljem kui 23. märtsil 2021. aastal kella 9.00-ks. Elektroonilise hääletamise korraga saab lähemalt tutvuda Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 17. märtsil 2021. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile group@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 19.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 17. veebruari 2021. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2020. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 37 950 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 29 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07. aprilli 2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6. aprill 2021. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 09. aprillil 2021. aastal.

 3. Ülevaade 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2020. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2020. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 10. märtsil 2021. aastal kella 23.59 e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

13.03.2020

Päevakord

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine
6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
7. Põhikirja muudatuse kinnitamine
8. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 13. märtsil 2020. aastal algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06. märtsil 2020. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;

 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. märtsil 2020. aastal kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 19. veebruari 2020. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

  2019. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 19 525 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 19 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

 3. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

 5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine

  Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda Grupi nõukogule nõusolek aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

  Suurendada etteulatuvalt alates 01.01.2021 järgmiseks 5 (viieks) aastaks ehk optsiooniprogrammi kehtivuse ajaks Grupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

 7. Põhikirja muudatuse kinnitamine

  Muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

 8. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2019. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2019. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 10. märts 2020. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. veebruar 2020. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 10. märts 2020. aasta kell 23:59.

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

21.08.2019

Päevakord

1. Ülevaade 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest
2. Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade
3. Aktsiakapitali suurendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 21. augustil 2019. aastal algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom I“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14. augustil 2019. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär peab enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 16. augustil 2019. aastal kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 26. juuli 2019. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanek päevakorrapunktide osas on alljärgnev, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada otsuseprojekti poolt:

 1. Ülevaade 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2019. aasta seitsme kuu majandustulemustest.

 2. Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade
  Juhatuse ülevaade Grupi korrigeeritud pikaajalisest finantsprognoosist.

 3. Aktsiakapitali suurendamine
  Suurendada Grupi aktsiakapitali 2 200 000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

  i. emiteerida 2 200 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 28 454 079 eurot;
  ii. aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 10,5 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
  iii. Grupi aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 4. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
  iv. Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 12 aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1) märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni;
  v. aktsiate märkimise eesõigustega kauplemise periood – 11. september 2019 kuni 23. september 2019, kusjuures eesõigustega kauplemise tingimused on sätestatud Prospektis;
  vi. uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad eesõigused 25. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
  vii. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt enne pakkumise algust avaldatavas aktsiate avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis (Prospekt) märgitud korrale ajavahemikul 11. september 2019 – 25. september 2019;
  viii. uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastava isiku eesõigus aktsiate märkimiseks. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv);
  ix. juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis;
  x. uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2019.a majandusaastast.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2018. aasta majandusaasta aruande, Grupi käesoleva aasta majandustegevuse ülevaatega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 16. augustini 2019. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 06. augustil 2019. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 16. augustil 2019. aasta kell 23:59.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

13.03.2019

Päevakord

1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustes
4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
5. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks
6. Nõukogu liikmete töö tasustamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 13. märtsil 2019. aastal algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Las Vegas“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06. märtsil 2019. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 11. märts 2019. aastal kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 13. veebruari 2019. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2018. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2018. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 25 237 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 1 262 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 21 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2019. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 28. märtsil 2019. aastal.

 3. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

 5. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks
  Nimetada 2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

 6. Nõukogu liikmete töö tasustamine
  Määrata nõukogu liikmetele tasu 1500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2018. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2018. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 11. märts 2019. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26. veebruar 2019. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 11. märts 2019. aasta kell 23:59.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

11.04.2018

Päevakord

1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
4. Ülevaade ärikeskkonnast
5. Audiitori nimetamine 2018 - 2019. aasta majandusaastaks

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 11. aprillil 2018. aastal algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 04. aprill 2018. aastal, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 09. aprill 2018. aastal kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 14. märtsi 2018. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2017. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
 2. 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2017. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 14 500 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 980 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 16 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill 2018. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2018. aastal.
 3. Ülevaade 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 4. Ülevaade ärikeskkonnast
  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.
 5. Audiitori nimetamine 2018 - 2019. aasta majandusaastaks
  Nimetada 2018 - 2019. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2017. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2017. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 09. aprill 2018. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. märts 2018. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 09. aprill 2018. aasta kell 23:59.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

29.03.2017

Päevakord

1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine
3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 29. märtsil 2017. a algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 22. märts 2017. a kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 27. märts 2017. a kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 22. veebruari 2017. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2016. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
 2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine
  Täpsustada dividendipoliitika sõnastust ja kinnitada dividendipoliitika uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.
 3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2016. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 17 815 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 891 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta.
  Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10 (kümme) börsipäeva peale üldkoosoleku toimumist s.o 12. aprillil kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele hiljemalt 14. aprillil 2017. a.
 4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
  Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.
 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
  Suurendada etteulatuvalt järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks Grupi ja Grupi tütarühingute juhtide ja töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust isikutele, kellele kohaldub 100%-i piirmäär (eelkõige LHV Panga ja LHV Varahalduse juhid ja nendega võrdsustatud isikud) vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.
 7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
  Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, dividendipoliitika, Grupi 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2016. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, põhikirja ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 27. märts 2017. a kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. märts 2017. a kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 27. märts 2017. a kell 23:59.

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

20.04.2016

Päevakord

1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2015. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2016. aasta esimese kvartali majandustulemustest
4. Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas
5. Dividendipoliitika heakskiitmine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 20. aprillil 2016.a. algusega kell 13:00 (Tallinna aeg), Swissôtel konverentsisaalis nimega „Ballroom 3“ (Tornimäe 3, 10145 Tallinn, 6. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Registreerimisega samaaegselt pakutakse ka lõunasööki.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 13. aprill 2016.a. kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus).

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 17. aprill 2016.a. kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus’e (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 16. märtsi 2016.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2015.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2015.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  2015.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 13 706 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 685 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13 021 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 3. Ülevaade 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 4. Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas

  4.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali tingimuslikult kuni 2 000 000 euro võrra kuni 2 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel, mille tulemusena on Grupi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 25 356 005 eurot, järgmistel tingimustel:

  1. aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk – aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas;
  2. aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks õigustatud isikute ring – uute aktsiate suhtes korraldatakse avalik pakkumine;
  3. aktsia väljalaskehind – ühe lihtaktsia fikseeritud hind on 6,95 eurot, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 5,95 eurot ülekurss;
  4. märkimisõiguse kasutamise aeg – kavandatav märkimisõiguse kasutamise aeg on 02.05.2016 – 16.05.2016, kuid sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel õigus märkimisõiguse kasutamise aega muuta, pikendada või lühendada;
  5. aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise otsustab juhatus kooskõlas üldkoosoleku otsusega;
  6. uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
  7. välistada Grupi aktsionäride märkimise eesõigus Grupi aktsiakapitali suurendamisel kooskõlas käesoleva otsusega.

  4.2. Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine ning kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas, kusjuures Grupi aktsiad võib noteerida ka juhul, kui avalik pakkumine ebaõnnestub või tühistatakse tervikuna või osaliselt.

 5. Dividendipoliitika heakskiitmine

  Kiita heaks Grupi dividendipoliitika üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2015. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2015. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, dividendipoliitika ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 17. aprill 2016 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05. aprill 2016.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17. aprill 2016 kell 23:59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

29.04.2015

Päevakord

1. 2013. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
2. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2014. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
4. Ülevaade 2015. aasta esimese kvartali majandustulemustest
5. Audiitori nimetamine 2015.-2017.a. majandusaastaks
6. Nõukogu liikme tagasikutsumine
7. Nõukogu liikme valimine
8. Aktsiaoptsiooniprogramm
9. Ülevaade 2014. aasta aktsiaoptsiooniprogrammist

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 29. aprillil 2015.a. algusega kell 13:00 (GMT+2), Swissôtel konverentsisaalis Tornimäe II (Tornimäe 3, 10145 Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:15 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 22. aprill 2015.a. kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 25. aprill 2015.a. kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus’e (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile.

Vastavalt Grupi nõukogu 01. aprilli 2015.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

 1. 2013.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  21.05.2014.a otsustas Grupi üldkoosolek katta 2013.a. majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist summas 4 237 tuhat eurot eelmiste perioodide kahjum ning dividende mitte maksta. Käesolevaga kanda reservkapitali 212 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 4 025 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 2. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2014.a. majandusaasta aruanne.

 3. 2014.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  2014.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 9 203 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 460 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 8 743 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

 4. Ülevaade 2015.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2015.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 5. Audiitori nimetamine 2015.-2017.a. majandusaastaks

  Nimetada 2015.-2017.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

 6. Nõukogu liikme tagasikutsumine

  Kutsuda nõukogust tagasi Hannes Tamjärv (isikukood 36104010372) alates käesoleva otsuse kuupäevast.

 7. Nõukogu liikme valimine

  Valida uueks nõukogu liikmeks Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse kuupäevast kuni tähtajani 21.05.2017.a.

 8. Aktsiaoptsiooniprogramm

  Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm ja anda Grupi nõukogule nõusolek Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

 9. Ülevaade 2014.a. aktsiaoptsiooniprogrammist

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014. aasta aktsiaoptsiooniprogrammist.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Grupi 2014. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu 2014. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, aktsiaoptsiooniprogrammi ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 17. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 17:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 25. aprill 2015 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. aprill 2015.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25. aprill 2015 kell 23:59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige

 
 

21.05.2014

Päevakord

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2013. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Ülevaade 2014. aasta esimese kvartali majandustulemustest
4. Ülevaade 2014. aasta ühingujuhtimise arengutest
5. Põhikirja muutmine
6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
7. Nõukogu liikmete valimine
8. Nõukogu liikmete töö tasustamine
9. Aktsiaoptsiooniprogramm
10. Aktsiakapitali suurendamine

AS LHV Group
Registrikood: 11098261
Asukoht: Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 21. mail 2014.a. algusega kell 13:00 (GMT+2), Swissôtel konverentsisaalis Tornimäe II (Tornimäe 3, 10145 Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 13:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 14. mai 2014.a. kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 17. mai 2014.a. kell 23:59.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile.

Vastavalt Grupi nõukogu 30. aprilli 2014.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

 1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Grupi 2013.a. majandusaasta aruanne.

 2. 2013.a. majandusaasta kasumi jaotamine

  Katta 2013.a. majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist summas 4 237 tuhat eurot eelmiste perioodide kahjum. Dividende mitte maksta.

 3. Ülevaade 2014.a. esimese kvartali majandustulemustest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014.a. esimese kvartali majandustulemustest.

 4. Ülevaade 2014.a. ühingujuhtimise arengutest

  Juhatuse äriseadustiku § 287 kohane ülevaade aktsionäridele Grupi 2014.a. ühingujuhtimise arengutest.

 5. Põhikirja muutmine

  Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

 6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

  Kutsuda nõukogust tagasi:

  • Andres Viisemann
  • Tiina Mõis
  • Hannes Tamjärv
  • Heldur Meerits
  • Raivo Hein
  • Tauno Tats
 7. Nõukogu liikmete valimine

  Valida nõukogu liikmeteks:

  • Rain Lõhmus
  • Andres Viisemann
  • Tiina Mõis
  • Hannes Tamjärv
  • Heldur Meerits
  • Raivo Hein
  • Tauno Tats
 8. Nõukogu liikmete töö tasustamine

  Määrata nõukogu liikmetele tasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.

 9. Aktsiaoptsiooniprogramm

  Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm ja anda Grupi juhatusele nõusolek Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks alljärgnevatel tingimustel:

  • Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi eesmärgiks on Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate motiveerimine, tagamaks Grupi ja selle kontserni kuuluvate äriühingute juhtimise järjepidevus ja majandustulemuste parendamine.
  • Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikute täpse nimekirja määrab ning detailsed tingimused ja dokumendid kehtestab Grupi nõukogu lähtudes käesolevatest tingimustest.
  • Aktsiaoptsioonid väljastatakse kolmeaastaseks perioodiks.
  • Aktsiaoptsioone väljastatakse kogusummas 654 000 eurot.
  • Aktsiaoptsioonide hinnastamisel kasutatakse Black-Scholes mudelit, mille sisenditena kasutatakse optsiooni alusvara turuhinda 3,5 eurot aktsia kohta, volatiilsust 20%, riskivaba intressimäära 1% ja aktsiate ostuhinda 2 eurot aktsia kohta. Aktsiaoptsiooni hinnaks on 1,575353 eurot aktsia eest.
  • Aktsiaoptsioonid väljastatakse kokku 415 145 aktsiale.
  • Aktsiaoptsioonide väljastamise hetkel on Grupil 19 202 669 aktsiat. Lisanduvad 415 145 aktsiat suurendavad tinglikult aktsiate arvu 19 617 814 aktsiani, mis tähendab aktsionäride osaluse vähenemist 2,12% võrra.
  • Aktsiaoptsiooniprogrammis osaleval õigustatud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone vahetada, võõrandada, pantida ega koormata.
  • Aktsiaoptsioonid on päritavad.
  • Aktsiaoptsioonileping kaotab kehtivuse töölepingu ennetähtaegsel lõpetamisel töötaja algatusel, milles saab teha erandeid Grupi nõukogu, ja töölepingu erakorralisel ülesütlemisel tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel vastavalt töölepingu seadusele § 88.
  • Vastavalt KrAS § 572 lõikele 7 saab Grupi nõukogu vähendada väljastatud aktsiaoptsioonide arvu või aktsiaoptsioonid tühistada, kui:
   • ettevõtte üldised majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud;
   • ettevõtte juhatuse liige või töötaja ei täida enam tulemuskriteeriume;
   • ettevõte ei täida enam usaldatavusnormatiive või ettevõtte riskid ei ole adekvaatselt kaetud omavahenditega või
   • tulemustasu määramisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.
 10. Aktsiakapitali suurendamine

10.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:

 • Grupi aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on lisaraha 14 700 000 eurot kaasamine Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks.
 • Aktsiakapitali suurendatakse 3 500 000 euro võrra 19 202 669 eurolt 22 702 669 euroni täiendavate rahaliste sissemaksetega, lastes välja 3 500 000 uut aktsiat, võttes täiendavalt arvesse käesoleva kutse punktis 10.2. sätestatud tingimusi.
 • Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Emiteeritavate aktsiate nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta ja märkimishinnaks on 4,2 eurot aktsia kohta, st ülekursi suurus on 3,2 eurot aktsia kohta.
 • Aktsiaid on õigus märkida perioodil 9. juuni 2014.a. kuni 16. juuni 2014.a. kell 12:00. Olemasolevatel aktsionäridel on aktsiate märkimise eesõigus kuni 16. juuni 2014.a. kell 12:00. Aktsiate eest tuleb tasuda hiljemalt 19. juuni 2014.a. kell 12:00 Grupi kontole EE677700771000205956.
 • Juhul, kui kõiki uusi aktsiaid ei märgita, anda Grupi juhatusele õigus 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud.

10.2. Aktsiakapitali tingimuslik suurus:

 • 20. novembri 2012 üldkoosoleku otsusega lasti välja allutatud vahetusvõlakirju ja sellega seoses suurendati tingimuslikku aktsiakapitali 1 500 000 euro võrra summani 20 081 638 eurot.
 • 06. juuni 2013 üldkoosoleku otsusega suurendati Grupi aktsiakapitali 187 693 euro võrra summani 18 769 331 eurot. Täiendavalt konverteeriti 433 338 euro väärtuses tingimuslikku kapitali, mille tulemusena suurenes Grupi aktsiakapital summani 19 202 669 eurot ja tingimuslik kapital summani 20 269 331 eurot.
 • Peale käesoleva kutse punktis 11.1 sätestatud Grupi aktsiakapitali suurendamist võib Grupi aktsiakapital ja tingimuslik kapital võimaliku konverteerimise ja uute aktsiate märkimise tulemusel muutuda vastavalt Grupi juhatuse otsustele.

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a.) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Grupi 2013. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu 2013. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, põhikirja projektiga ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel www.lhv.ee/investorile ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 17. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 17:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 17. mai 2014 kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05. mai 2014.a. kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17. mai 2014 kell 23:59.

Lugupidamisega
Erkki Raasuke
AS LHV Group juhatuse liige

 

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon