Aktsia info

Nasdaq Tallinn

 

Finantskalender 2017

07.02.20172016. neljanda kvartali ja 2016. aasta auditeerimata tulemused
28.02.20172016. aasta auditeeritud aastaaruanne
29.03.2017aktsionäride üldkoosolek
18.04.2017I kvartali vahearuanne
18.07.2017II kvartali vahearuanne
24.10.2017III kvartali vahearuanne

AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused

Täna Tallinnas Hiltoni Hotellis (Fr. R. Kreutzwaldi tn 23) toimunud AS-i LHV Group aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas muu hulgas esimest korda LHV Groupi ajaloos maksta dividende, samuti otsustati muuta põhikirja ja täpsustada ettevõtte dividendipoliitikat.

Kuna tegemist oli esimese aktsionäride üldkoosolekuga pärast aktsiate börsil noteerimist, oli koosolekul osalejaid varasemast rohkem. Koosolekul osales ja oli esindatud kokku 162 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 21 211 286 häält. Seega oli koosolekul esindatud 83,65% kõigist aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 8. märtsil börsi infosüsteemi kaudu ning LHV kodulehel. Lisaks ilmus koosoleku teade samal päeval päevalehtedes Postimees ja Äripäev.

AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku otsused:

1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2016. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine
Üldkoosolek otsustas täpsustada dividendipoliitika sõnastust ja kinnitas ühehäälselt dividendipoliitika uue redaktsiooni üldkoosolekule esitatud kujul.

3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
Aktsionäride üldkoosolek otsustas 2016. aasta majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist, milleks kujunes 17 815 tuhat eurot, kanda reservkapitali 891 tuhat eurot. Üldkoosolek kiitis ühehäälselt heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja otsustas maksta dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta.

Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10 (kümme) börsipäeva pärast üldkoosoleku toimumist s.o 12. aprillil kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele hiljemalt 14. aprillil 2017. aastal.

4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
Aktsionärid võtsid juhatuse ülevaate Grupi 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest teadmiseks.

5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolthääli: 21 195 337 häält (99,92% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 15 949 häält (0,08% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
Üldkoosolek otsustas suurendada etteulatuvalt järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks Grupi ja Grupi tütarühingute juhtide ja töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust isikutele, kellele kohaldub 100%-i piirmäär (eelkõige LHV Panga ja LHV Varahalduse juhid ja nendega võrdsustatud isikud) vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

Poolthääli: 18 509 905 häält (87,26% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 11 938 häält (0,06% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 2 689 443 häält (12,68% koosolekul esindatud häältest)

7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Aktsionäride üldkoosolek pikendas ühehäälselt Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

„Tänan kõiki LHV aktsionäre, üldkoosolekust rohke osavõtt ja kaasamõtlemine oli edasiviiv ja rõõmustav,“ ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. „Lisaks tavapärastele üldkoosoleku punktidele otsustati muu hulgas muuta põhikirja, lisades sellesse üldkoosolekul hääletamise osas elektroonilise hääletamise võimaluse. Saame seda võimalust tulevikus kasutada, kui aktsionärid seda vajalikuks peavad. Samuti otsustas üldkoosolek maksta dividende 0,15 eurot aktsia kohta. Dividendi suurus on optimaalne, arvestades samaaegselt LHV kasvuambitsioone ja aktsionäridele väljamakse tegemise soovi,“ lisas Toomsalu.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 300 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 110 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem 180 000 klienti.

...

LHV Groupi 2016. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

AS-i LHV Group juhatus esitas nõukogule heakskiitmiseks AS-i LHV Group 2016. aasta auditeeritud majandustulemused. Auditeeritud aruandes ei ole ettevõtte finantstulemused võrreldes 7. veebruaril 2017 avaldatud esialgsete majandustulemustega muutunud.

LHV Groupi 2016. aasta puhaskasum oli 19,9 miljonit eurot. See on 5,1 miljonit eurot rohkem kui 2015. aastal. Pank teenis konsolideeritud kasumist 13,2 miljonit, varahaldus 6,1 miljonit ja Leedu äriüksus 1,9 miljonit eurot.

LHV Groupi tulud olid 2016. aastal 50,5 miljonit eurot. Aasta varem olid netotulud 38,3 miljonit eurot. Neto intressitulud kasvasid aastaga 29% ning neto teenustasutulud 31%.

LHV Groupi juhatus tegi aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 0,15 eurot aktsia kohta, kanda kasumist 0,9 miljonit eurot kohustuslikku reservkapitali ning lisada aruandeperioodi emaettevõtte aktsionäridele omistatav kasum summas 12 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

"LHV Groupi aktsionärid leppisid eelmise aasta üldkoosolekul kokku dividendipoliitikas, mille alusel käesoleval aastal dividende ka esimest korda makstakse. Dividendipoliitika näeb ette, et vähemalt 25% aktsionäridele kuuluvast maksustamiseelsest kasumist makstakse dividendideks. Kuivõrd LHV on jätkuvalt kiire kasvu faasis, suudame väärtust luua kapitali ka äritegevuses kasutades, mistõttu ongi juhatuse ettepanek maksta dividendideks 25% maksustamiseelsest kasumist," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

AS-i LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2016

...

Muutub AS-i LHV Group auditikomitee koosseis

AS-i LHV Group nõukogu otsustas tänasel koosolekul vahetada ettevõtte auditikomitee liikmeid lähtuvalt nende sooviavaldustest. Alates 31. märtsist 2017 kutsuti Gerli Kilusk ja Marilin Hein komiteest tagasi ja uuteks auditikomitee liikmeteks määrati Urmas Peiker ja Kristel Aarna. Auditikomitees jätkab Tauno Tats.

Auditikomitee esimeheks määrati Urmas Peiker ja aseesimeheks Kristel Aarna.

Urmas Peiker töötab äriarenduse juhina Eesti päritolu iduettevõttes Funderbeam, mille koos kaaslastega 2013. aasta juunis asutas. 2013. aasta maist kuni oktoobrini 2014 oli Peiker LHV Panga vastavuskontrolli juht. Varasemalt on Urmas Peiker töötanud ka Finantsinspektsiooni turujärelevalve osakonna juhatajana, lisaks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas, Morgan Stanleys ja Estcap Ltd-s. Peiker täidab juhatuse liikme ülesandeid äriühingutes Osaühing PT Arendus, OÜ Bintous, Osaühing Pioneer Engineering Group, Funderbeam Markets OÜ, FBM SPV1 OÜ, Funderbeam Ventures OÜ, IPDX SPV1 OÜ, OÜ Estcap, SHW SPV1 OÜ, SPID SPV1 OÜ, SPLZ SPV1 OÜ, VTC SPV1 OÜ ja Suurbritannia ettevõttes Funderbeam Ltd. Urmas Peikeril on võimalik omandada 2014. aastal väljastatud optsioonide eest 3809 AS-i LHV Group aktsiat.

Kristel Aarna töötab 2011. aastast Viasat AS-i finantsjuhina ning oli enne seda Swedbanki Balti panganduse peakontroller. Varasemalt on ta olnud KPMG Baltics AS-i finantsnõustamise teenuste juht ning töötanud ka Eesti Pangas ja CVS Caremark Corporation-s. Lisaks prokuristiametile Viasat AS-is on Kristel Aarna juhatuse liige talle kuuluvas äriühingus IKA Konsult osaühing. Kristel Aarna ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Urmas Peiker ja Kristel Aarna määrati auditikomitee liikmeteks tähtajaga kuni 31. märts 2020. Nõukogu otsustas ühtlasi pikendada Tauno Tatsi volitusi kuni 31. märts 2020.

...